THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 10/TTg-KTN
V/v dự án Nhà máy Bột giấy và Giấy tại tỉnh Kon Tum

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;
- Tổng công ty Giấy Việt Nam;
- Công ty cổ phần Giấy Tân Mai.

Xétđề nghị của Công ty cổ phần Giấy Tân Mai (công văn 224/CV-GTM ngày 12 tháng 3năm 2008); Tổng công ty Giấy Việt Nam (công văn số 204/GVN-KHHN ngày 23 tháng4 năm 2008); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (các công văn: 2664/BKH-KTNNngày 16 tháng 4 năm 2008, số 3023/BKH-KTNN ngày 28 tháng 4 năm 2008, số 7240/BKH-KTNN ngày 06 tháng 10 năm 2008, số 8888/BKH-KTCN ngày 05 tháng 12 năm2008), Công Thương (công văn số 2548/BCT-CNN ngày 01 tháng 4 năm 2008, số 7551/BCT-CNN ngày 26 tháng 8 năm 2008, số 11137/BCT-CNN ngày 20 tháng 11 năm2008), Tài chính (công văn số 4441/BTC-ĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008), Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1084/BNN-LN ngày 22 tháng 4 năm2008), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1323/BTNMT-TĐ ngày 11 tháng 4 năm2008); Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (công văn số 887/UBND-TH ngày 16 tháng 5năm 2008), về việc đầu tư dự án Nhà máy sản xuất Bột giấy và Giấy tại tỉnh KonTum, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1.Đồng ý Công ty cổ phần Giấy Tân Mai triển khai đầu tư dự án Nhà máy sản xuấtBột giấy và Giấy (công suất Bột giấy: 130.000 tấn/năm; Giấy tráng phủ: 200.000tấn/năm) địa điểm tại xã Poko, huyện ĐăkTo, tỉnh Kon Tum (150 ha mặt bằng thuộcdự án bột giấy Kon Tum trước đây). Công ty cổ phần Giấy Tân Mai có trách nhiệmthanh toán số tiền Tổng Công ty Giấy Việt Nam đã đầu tư để thanh toán cho Ngânhàng Phát triển Việt Nam.

2.Tổng công ty Giấy Việt Nam tiếp tục quản lý và chăm sóc 17.000 ha rừng nguyênliệu giấy đã đầu tư để cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy Bột giấy và Giấy tạitỉnh Kon Tum. Tổng công ty Giấy Việt Nam có trách nhiệm hoàn trả vốn vay choNgân hàng Phát triển Việt Nam theo hợp đồng tín dụng đã ký cho đến thời điểmhiện nay. Tổng công ty Giấy Việt Nam thực hiện lãi suất cho dự án vùng nguyênliệu giấy nêu trên theo quy định hiện hành.

3.Giao Bộ Công thương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dântỉnh Kon Tum chỉ đạo Tổng công ty Giấy Việt Nam, Công ty cổ phần Giấy Tân Maixử lý những vấn đề cụ thể để triển khai dự án đúng quy định hiện hành về đầu tưxây dựng, bảo đảm tiến độ của dự án.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP; các PTTgCP;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng; các Vụ TH, KTTH, ĐP, QHQT, ĐMDN, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng