ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/U BDT-CSDTV/v vướng mắc trong thực hiện quy định về bảo hiểm y tế

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Phúc đáp Văn bản số 5303/BHXH-BT ngày 25/12/2015 của Bảo hiểm Xã hộiViệt Nam về vướng mắc trong thực hiện quy định về bảo hiểm xã hội. Sau khi xemxét, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Ủy ban Dân tộc đang đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ kéo dài thời gianthực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chínhphủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn và thuộc vùng dân tộc và miền núigiai đoạn 2012 - 2015 và Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủtướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăngiai đoạn 2014-2015.

Vì vậy, trước mắt để đảm bảo quyền lợi cho các nhóm đối tượng do Ngân sáchNhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, Ủy ban Dân tộc đề nghị cho cácnhóm đối tượng này tiếp tục được hưởng các quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh bảohiểm y tế.

Đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét,quyết định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Website UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM




Sơn Phước Hoan