BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 100/BXD-TCCB
V/v: Báo cáo kết quả đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2007-2008 và kế hoạch năm 2009- 2010

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Các trường đại học, cao đẳng, TCCNvà các trường dạy nghề thuộc ngành Xây dựng.

Để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia về công tác đào tạotheo nhu cầu xã hội trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệpvà các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề thuộc ngành Xây dựng, Bộ yêu cầucác trường báo cáo một số nội dung cụ thể sau đây:

1- Đánh giá tình hình thực hiện công tác đào tạo theo nhucầu xã hội giai đoạn 2007 - 2008:

- Đổi mới công tác tuyển sinh (về quy mô, cơ cấu ngành nghề,địa bàn và hình thức tuyển sinh), nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội, doanh nghiệp;

- Tình hình phát triển đội ngũ giáo viên (phát triển về sốlượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề), để đáp ứng quy mô, chất lượng đào tạotheo yêu cầu xã hội;

- Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, để nâng cao chấtlượng và hiệu quả đào tạo;

- Đổi mới công tác NCKH, chuyển giao công nghệ để đáp ứngcao nhất yêu cầu xã hội, yêu cầu của doanh nghiệp;

- Các giải pháp của Trường nhằm đánh giá tình hình việc làmcủa HS-SV do Trường đào tạo (thời gian có việc làm sau khi tốt nghiệp, mức độphù hợp của ngành nghề đào tạo, thu nhập...);

- Các Hợp đồng liên kết đào tạo Trường đã ký với các Bộ, cácdoanh nghiệp, các địa phương, các đơn vị tuyển dụng. Hiệu quả?, hướng pháttriển?

- Các giải pháp để huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lựcphục vụ cho công tác đào tạo8 đáp ứng nhu cầu xã hội;

- Các giải pháp khác đã thực hiện, nhằm nâng cao hiệu quảhoạt động đào tạo của Trường, nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội và của doanh nghiệp.

2- Dự kiến kế hoạch công tác đào tạo đào tạo theo nhu cầu xãhội năm 2009:

- Nêu các giải pháp Trường dự kiến thực hiện trong năm 2009- 2010, nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầuphát triển nguồn lực của Ngành và của xã hội trong môi trường cạnh tranh và hộinhập Quốc tế;

3- Các kiến nghị với Bộ, với nhà nước nhằm tháo gỡ những khókhăn trong công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội .

Yêu cầu các trường khẩn trương báo cáo các nội dung nói trênvà gửi về Bộ (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 27/3/2009 để kịp tổng hợp báocáo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Hồng Quân ( để b/c);
- TT. Cao Lại Quang ( để b/c);
- Lưu VP, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Uông Đình Chất