BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 100/TCHQ-TXNK
V/v nợ thuế do sáp nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi;
- Tổng công ty Hợp tác kinh tế.

(187 Nguyễn Du, Tp. Vinh, Nghệ An)

Trả lời công văn số 1311/HQNg-NV ngày 24/12/2014, số 1283/HQQNg-NV ngày 17/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi và công văn số 807/TCT-PTC ngày 26/11/2014 của Tổng công ty Hợp tác kinh tế về việc đề nghịxóa nợ tiền thuế của Công ty Lam Hồng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

1. Trường hợp nợ thuế của Công ty Lam Hồng tại Cục Hải quantỉnh Quảng Ngãi do gian lận nhãn mác và sử dụng C/O giả để nhập khẩu lô hàng xegắn máy dạng CKD nên đã bị truy thu thuế nhập khẩu theo mức thuế suất thông thườngsố tiền là 2.714.474.288 đồng là đúng qui định và không thuộc đối tượng xóa nợthuế.

2. Theo báo cáo của Tổng công ty Hợp tác kinh tế tại côngvăn số 807/TCT-PTC ngày 26/11/2014 thì Công ty Lam Hồng đã sáp nhập vào Tổngcông ty Hợp tác kinh tế.

Căn cứ Điều 55 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 qui định vềhoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp như sau:

“Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệmhoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếuchưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệpmỗi được thành lập từ doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệpnhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Việc tổ chức lại doanh nghiệp không làm thay đổi thời hạn nộpthuế của doanh nghiệp bị tổ chức lại. Trường hợp doanh nghiệp được tổ chức lạihoặc các doanh nghiệp thành lập mới không nộp thuế đầy đủ theo thời hạn nộp thuếđã quy định thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ qui định dẫn trên, Tổng công ty hợp tác Kinh tế cótrách nhiệm nộp khoản tiền thuế còn nợ tạiCục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi của Công ty Lam Hồng. Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãiđôn đốc Tổng công ty Hợp tác kinh tế khẩn trương nộp khoản tiền thuế còn nợ nêutrên vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi,Tổng công ty Hợp tác kinh tế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để B/cáo);
- Lưu: VT, TXNK, Tĩnh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn