THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
--------------

Số: 100/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt văn kiện Dự án “Liên kết Nông thôn – Thành thị góp phần chống đói nghèo”

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công an;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 9432/BKH-KTĐN ngày 29 tháng 12 năm 2008) về Dự án “Liênkết Nông thôn – Thành thị góp phần chống đói nghèo” giai đoạn I, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt văn kiện Dự án“Liên kết Nông thôn – Thành thị góp phần chống đói nghèo” giai đoạn I, do tổchức phi chính phủ nước ngoài Development International Desjardins(DID-Canada) tài trợ và đồng thực hiện từ nguồn viện trợ của tổ chức Bill andMelinda Gates (Mỹ) cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Dự án thực hiện trongthời gian 2 năm với trị giá viện trợ không hoàn lại là 3.637.679 USD. Vốn đốiứng bằng hiện vật, cơ sở vật chất, nhân lực sẵn có do Ngân hàng Nhà nước ViệtNam cùng các cơ quan tham gia Dự án đóng góp theo quy định của Luật Ngânsách Nhà nước.

2. Giao Lãnh đạo Ngân hàng Nhànước Việt Nam ký kết văn kiện Dự án với bên tài trợ và tổ chức triển khaithực hiện Dự án theo các quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN: Trần Quốc Toản, các Vụ: KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm