TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/TXNK-QLN
V/v Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty TNHH DV tư vấn GOLDNEST Việt Nam
(Tầng 7, số 26, phố Nguyễn Văn Ngọc, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời công văn số 2011/GOLDNESTngày 13/1/2012 của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn GOLDNEST Việt Nam về việc xácnhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

1. Căn cứ kết quả tra cứu số liệutrên hệ thống KT559 tại Tổng cục Hải quan thì tính đến thời điểm 10h14 phútngày 19/1/2012, Công ty TNHH dịch vụ tư vấn GOLDNEST Việt Nam, MST: 0102887101không còn nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất khẩu,nhập khẩu.

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phốtrong thời gian 15 ngày (kể từ ngày phát hành văn bản này) trên cơ sở chứng từ,sổ sách kế toán thuế xuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuế của Công ty. Trườnghợp xác định Công ty còn nợ thuế bao gồm cả số liệu trên hệ thống KT559 và cáctrường hợp không phản ánh trên hệ thống này liên quan đến hoạt động xuất nhậpkhẩu thì kịp thời báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan để xác nhận lại tình trạngnợ thuế của Công ty; Quá thời hạn trên nếu Cục Hải quan tỉnh, thành phố khôngbáo cáo về Tổng cục Hải quan thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của Côngty tại đơn vị mình.

3. Kể từ ngày phát hành văn bảnnày, nếu Công ty đến đăng ký làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh,thành phố thì yêu cầu Công ty phải nộp đủ thuế và các khoản phải nộp NSNN liênquan đến hoạt động XNK trước khi nhận hàng.

4. Xác nhận này có giá trị sau 30ngày kể từ ngày ký văn bản này với điều kiện Công ty có bản cam kết không cócác khoản nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động XNK tínhđến ngày ký văn bản này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết này.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quanthông báo để Công ty TNHH dịch vụ tư vấn GOLDNEST Việt Nam và Cục Hải quan cáctỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Địa chỉ nhận: Cty TNHH kiểm toán Immanuel
số 37, lô M2, khu đô thị mới Yên Hòa P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
- Lưu: VT,QLN(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn