BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/XNK-CN
V/v thanh lý hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH BAUER Việt Nam
(số 9, đường Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q.1, TP HCM)

Trả lời công văn 03/2013 ngày 18 tháng 3 năm 2013 củaCông ty TNHH BAUER Việt Nam;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đầu tư số 412042000020 củaCông ty do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp;

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến nhưsau:

1. Tại khoản 4 mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ CôngThương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhậpkhẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tạiNghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư về thủ tục thanh lýhàng nhập khẩu quy định: "Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thanhlý hàng hóa nhập khẩu bao gồm: máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển nguyênliệu, vật tư và các hàng hóa nhập khẩu khác thuộc sở hữu của doanh nghiệp theocác hình thức: xuất khẩu, nhượng bán tại thị trường Việt Nam, cho, biếu, tặng,tiêu hủy."

Thủ tục thanh lý tài sản được quy định tại khoản 1 mục III Thông tư số 04/2007/TT-BTM của Bộ Công Thươngnêu trên.

2. Đề nghị Công ty làm thủ tục thanh lý theo cácquy định nêu trên trực tiếp tại cơ quan Hải quan đối với máy móc, thiết bị, vậttư là tài sản của Công ty (không phải hàng hóa thực hiện quyền nhập khẩu nhằm mụcđích kinh doanh) khi không còn nhu cầu sử dụng.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo đểCông ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Tuấn Anh (để báo cáo);
- TCHQ;
- Cục HQ TP HCM;
- Lưu: VT, XNK (khanhhg)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà