BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1000/BTP-VP
V/v hướng dẫn việc sơ kết, tổng kết công tác năm 2010 của Ngành Tư pháp

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2010

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;
- Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ trưởng Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Trong năm 2009, việc tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết côngtác tư pháp của toàn Ngành Tư pháp đã có nhiều chuyển biến tích cực; nội dungbáo cáo về cơ bản đánh giá chính xác, khách quan, toàn diện các mặt công táccủa ngành, nêu được những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, rút ra các bài họckinh nghiệm và đề ra những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụcủa năm sau.

Tuy nhiên, công tác chuẩn bị các Hội nghị vẫn còn chưa thựcsự chủ động, nhất là việc bình xét thi đua, khen thưởng; một số đơn vị, địaphương gửi báo cáo chậm, chất lượng báo cáo chưa cao; số liệu thống kê còn chưađầy đủ, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, tiến độ báocáo tổng hợp của toàn ngành. Việc tự chấm điểm, xếp hạng của các Sở Tư pháp cònlúng túng, đánh giá chưa sát với thực tế công tác tư pháp địa phương.

Để việc tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết được thiếtthực, hiệu quả hơn nữa, đồng thời bảo đảm sự thống nhất trong báo cáo, thống kêcác số liệu công tác tư pháp năm 2010 và việc xếp hạng các Sở Tư pháp, Cục Thihành án dân sự, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc sơ kết 6 tháng đầu năm, tổng kết côngtác tư pháp năm 2010 và triển khai công tác tư pháp năm 2011 trong toàn NgànhTư pháp như sau:

1. Về xây dựng báo cáo công tác

1.1. Nội dung báo cáo:

- Các báo cáo công tác cần đánh giá toàn diện các mặt côngtác tư pháp thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan, đơn vị; định lượng được khốilượng công việc hoàn thành, có so sánh với năm trước, xác định được những đónggóp của Ngành Tư pháp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước vàđịa phương (gắn với chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI). Đối với từngmặt công tác, cần có đánh giá cụ thể những hạn chế, yếu kém (trường hợp khôngcó hạn chế, yếu kém cần phải nêu rõ trong Báo cáo là không có hạn chế, yếu kémđối với lĩnh vực đó), nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém và rút ra các bàihọc kinh nghiệm; những đề xuất, kiến nghị giải quyết công việc.

- Số liệu về các mặt công tác tư pháp phải được báo cáo đầyđủ, chính xác và cập nhật theo 08 biểu mẫu nêu trong Phụ lục kèm theo Công vănsố 306/BTP-KHTC ngày 16/10/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tạm thời về công tácthống kê trong Ngành Tư pháp.

Trong năm 2010, Báo cáo công tác của Sở Tư pháp phải có xácnhận của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và có thể đượckiểm tra chéo với các ngành có liên quan tại địa phương.

1.2. Về thời gian báo cáo và thời hạn gửi báo cáo:

- Báo cáo và số liệu báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm2010 được tính từ 01/10/2009 đến 30/9/2010; được gửi về Văn phòng Bộ Tư pháptrước ngày 31/10/2010.

- Báo cáo và số liệu báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 thángđầu năm 2010 được tính từ ngày 01/10/2009 đến 31/5/2010; được gửi về Văn phòngBộ Tư pháp trước ngày 25/6/2010.

- Báo cáo và số liệu báo cáo của Cục Thi hành án dân sự theothời gian báo cáo và thời hạn gửi báo cáo nêu tại mục này, gửi về Tổng cục Thihành án dân sự và Văn phòng Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp.

1.3. Thời gian chuẩn bị và tổ chức Hội nghị ngành:

- Thời gian chuẩn bị Hội nghị triển khai công tác tư phápnăm 2011 bắt đầu từ 01/10/2010; Hội nghị được tổ chức vào tháng 12/2010 (ngaysau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vàdự toán ngân sách nhà nước).

- Thời gian tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp 6tháng đầu năm 2010 được tổ chức trong tháng 7/2010.

2. Tổ chức xếp hạng các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sựnăm 2010

2.1. Xây dựng và ban hành Bản tiêu chí và quy trình xếp hạng:

- Vụ Thi đua - Khen thưởng phối hợp với các đơn vị liênquan, các Sở Tư pháp xây dựng và trình Bộ trưởng ký Quyết định ban hành Bảntiêu chí và quy trình xếp hạng các Sở Tư pháp năm 2010 trước ngày 30/9/2010.

- Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với Vụ Thi đua - Khenthưởng, các đơn vị liên quan, các Cục Thi hành án dân sự xây dựng và trình Lãnhđạo Bộ ký Quyết định ban hành Bản tiêu chí và quy trình xếp hạng các Cục Thihành án dân sự năm 2010 trước ngày 30/9/2010.

2.2. Tổ chức xếp hạng:

- Các Sở Tư pháp căn cứ vào Bản tiêu chí và quy trình xếphạng các Sở Tư pháp năm 2010 thực hiện việc tự đánh giá, xếp hạng Sở Tư phápmình và gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 31/10/2010.

- Các Cục Thi hành án dân sự căn cứ vào Bản tiêu chí và quytrình xếp hạng các Cục Thi hành án dân sự năm 2010 thực hiện việc tự đánh giá,xếp hạng Cục Thi hành án dân sự mình và gửi về Tổng cục Thi hành án dân sựtrước ngày 31/10/2010.

- Việc tự đánh giá, xếp hạng của Sở Tư pháp, Cục Thi hành ándân sự phải kèm theo báo cáo cụ thể tình hình, kết quả thực hiện các tiêu chíđã được quy định trong Bản tiêu chí và quy trình xếp hạng.

2.3. Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm tổng hợp, xâydựng Bản xếp hạng Sở Tư pháp năm 2010; Tổng cục Thi hành án dân sự có tráchnhiệm tổng hợp, xây dựng Bản xếp hạng Cục Thi hành án dân sự năm 2010; các Bảnxếp hạng được gửi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành Tư pháp, Uỷ ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phục vụ công tác thi đua, khenthưởng của Ngành Tư pháp năm 2010.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Văn phòng Bộ Tư pháp có trách nhiệm xây dựng kế hoạchsơ kết 6 tháng, tổng kết công tác tư pháp năm 2010 và kịp thời hướng dẫn cácđơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp triển khai thực hiện.

3.2. Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm xây dựng kếhoạch sơ kết 6 tháng, tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2010 và kịp thờihướng dẫn các Cục Thi hành án dân sự triển khai thực hiện.

3.3. Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm hướng dẫn việcđánh giá, xếp hạng các Sở Tư pháp và công tác thi đua, khen thưởng năm 2010 củaNgành Tư pháp.

3.4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tưpháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương, Thủ trưởng Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chínhphủ có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm chế độthông tin, báo cáo và xếp hạng các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự nêutrên./.

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cục Công nghệ thông tin (đưa lên mạng);
- Lưu: VT, TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chính