BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1000/TCHQ-GSQL
V/v chênh lệch trị giá ghi trên hoá đơn GTGT với hoá đơn thương mại của hàng hoá XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hà Nội

Trả lời công văn số 108/HQHN-NV ngày 19/01/2009 của Cục Hảiquan TP.Hà Nội về việc chênh lệch trị giá ghi trên hoá đơn GTGT và trị giá ghitrên hoá đơn thương mại đối với hàng hoá XNK tại chỗ (không gửi hồ sơ kèm theo),Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan TP.Hà Nội căn cứ hồ sơ hải quan, giảitrình cụ thể của doanh nghiệp, đối chiếu với các văn bản qui định hiện hành cóliên quan đến nội dung doanh nghiệp đề nghị để xem xét, giải quyết cho doanhnghiệp. Ngoài ra, đề nghị doanh nghiệp xuất trình thêm chứng từ thanh toán cholô hàng để đối chiếu.

Trường hợp qua đối chiếu, Cục Hải quan TP.Hà Nội xác địnhđược trị giá ghi trên hoá đơn GTGT cao hơn trị giá ghi trên hoá đơn thương mạilà hợp lý thì chấp nhận cho doanh nghiệp được làm tiếp thủ tục xuất khẩu tạichỗ; trường hợp có sự bất hợp lý, việc ghi trị giá trên hoá đơn GTGT cao hơnhoá đơn thương mại nhằm mục đích gian lận thì không chấp nhận cho doanh nghiệpđược làm tiếp thủ tục xuất khẩu tại chỗ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP.Hà Nội biết,thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh