BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10001/TCHQ-TXNK
V/v làm rõ công dụng, quy trình sử dụng sản phẩm nhập khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Thiết bị Điện tử DAEWOO Việt Nam.
(đ/c: KCN Tân Định, Bến Cát, Bình Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được Thông báo kết quả phân tích số 945/TB-PTPLHCM-14 ngày 25/4/2014 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh trong đó có mẫu hàng thứ chín được khai báo là Additive XP-08 (hóachất) thuộc tờ khai nhập khẩu số 391/NSX02 ngày 24/3/2014 của Công ty TNHHThiết bị Điện tử DAEWOO Việt Nam(sau đây gọi tắt là công ty) mở tại Chicục HQ KCN Mỹ Phước - Cục Hải quan Bình Dương. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Để có đủ cơ sở xem xét, phân loại mặt hàng Additive XP-08 nêu trên,Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty bổ sung, làm rõ các thông tin sau:

- Công dụng của sản phẩm nhập khẩu.

- Cách thức, quy trình sử dụng sản phẩm nhập khẩu trong quá trình sảnxuất của Công ty

- Thành phần, tỉ lệ các chất trong sản phẩm (nếu có thông tin từ nhàsản xuất)

Công văn trả lời xin gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhậpkhẩu), địa chỉ: Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy,Tp. Hà Nội trước ngày 16/8/2014.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Thiết bị Điện tử DAEWOOViệt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Chi cục HQ KCN Mỹ Phước - Cục Hải quan Bình Dương (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-Hạnh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng