BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
V/v: Vướng mắc tra cứu thông tin xác định ân hạn thuế của doanh nghiệp
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi
Phúc đáp công văn số 787/HQQNg-QLRR ngày 29/7/2014 của Cục Hải quan Quảng Ngãi về việc vướng mắc thông tin ân hạn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Nguyên nhân vướng mắc nêu trên là do việc trao đổi kết nối thông tin giữa Hệ thống thông tin quản lý rủi ro với Hệ thống kế toán thuế tập trung chưa được thống nhất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan ghi nhận và đang nâng cấp Hệ thống quản lý rủi ro cho kết nối trực tiếp với Hệ thống kế toán thuế tập trung để khắc phục tình trạng này (dự kiến hoàn thành 15/8/2014).
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Phó Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT, QLRR(2b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
Quách Đăng Hòa