BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1001/BBCVT- KHTC
V/v Xác nhận thiết bị chuyên ngành nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan
- Cục Hải quan TP. Hà Nội
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng
- Các Hải quan cửa khẩu

Ngày 03/6/2003, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam có Công văn số 2981/KHNT về việc Xác nhận thiết bị chính cho hợp đồng nhập khẩu thiết bị chuyên ngành, Bộ Bưu chính, Viễn thông có ý kiến như sau:

1./ Hợp đồng số 128 ngày 20/3/2003 do Công ty Vật tư Bưu điện I (COKYVINA) thuộc Tổng công ty Bưu chính, Viễn thông Việt Nam ký với hãng Alcatel CIT (Cộng hoà Pháp) nhập khẩu hệ thống thiết bị chuyển mạch 1000 E 10 thuộc dự án “Mở rộng hệ thống chuyển mạch 1000 E 10 OBC Bạch Yến Bưu điện Thừa Thiên Huế- giai đoạn 2003- 2005.

2./ Hợp đồng số 113 ngày 09/5/2003 do Công ty Vật tư Bưu điện I (COKYVINA) thuộc Tổng công ty Bưu chính, Viễn thông Việt Nam với hãng Alcatel CIT (Cộng hoà Pháp) nhập khẩu hệ thống thiết bị chuyển mạch 1000 E 10 thuộc dự án “Mở rộng hệ thống chuyển mạch và truyền dẫn Tỉnh Phú Thọ- giai đoạn 2003- 2005.

Toàn bộ hệ thống thiết bị của 02 hợp đồng nói trên sẽ là tài sản cố định của ngành Bưu điện, thuộc loại thiết bị trong nước không sản xuất được.

Hệ thống thiết bị chuyển mạch trong đó hệ thống thiết bị tổng đài 1000E 10 là hệ thống thiết bị chính, đồng bộ, phù hợp với thiết kế của nhà sản xuất, các máy móc thiết bị trong hệ thống này liên kết với nhau không thể tách rời, nếu thiếu một máy móc hoặc thiết bị nào đó trong hệ thống thiết bị đồng bộ này thì cả hệ thống không hoạt động được.

Căn cứ vào Thông tư số 122/TT-BTC ngày 29/12/2000 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/ NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; Điểm 2.2 Thống tư 99/2000/TT /BTC ngày 12/10/2000 của Bộ Tài chính về thủ tục hồ sơ và tính thuế nhập khẩu.

Bộ Bưu chính, Viễn thông kính đề nghị Tổng cục Hải quan, Hải quan Hải phòng và các Cục Hải quan tỉnh, Thành phố tính miễn, giảm thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng cho lô hàng nêu trong hợp đồng nói trên theo đúng luật định./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH. TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Mạnh Dũng