BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1001/BNN-HTQT
V/v: Đăng ký dự án do Hoa Kỳ tài trợ vào Danh mục tài trợ chính thức

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Để có cơ sở khoa học xây dựng chiếnlược và các biện pháp khống chế bệnh lở mồm long móng (LMLM) tốt hơn ở khu vựcĐông Nam Á, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ mời Bộ Nông nghiệp và PTNT tham gia thực hiệndự án nghiên cứu “Dịch tễ học phân tử, giám sát và các công cụ dự báo cho phòngchống bệnh LMLM ở Việt Nam”. Nội dung cụ thể của dự án, như sau:

1. Tên dự án: Dịch tễ học phân tử,giám sát và các công cụ dự báo cho phòng chống bệnh LMLM ở Việt Nam.

2. Mục tiêu dự án:

- Xác định đặc điểm dịch tễ học phântử của bệnh LMLM trong chăn nuôi địa phương tại Việt Nam (bao gồm trâu, bò vàlợn).

- Hiểu rõ hơn cơ chế truyền lây củabệnh LMLM từ động vật mang trùng sang động vật mẫn cảm trong điều kiện tựnhiên.

- Tăng cường các chiến lược để xác địnhđộng vật bị mắc bệnh dai dẳng bằng công nghệ mới.

3. Các hoạt động chính của dự án:

- Thiết lập một chương trình giámsát có hệ thống để xác định đặc điểm dịch tễ học phân tử của vi rút LMLM trongchăn nuôi địa phương ở Việt Nam.

- Tiến hành nghiên cứu thực địa đểxác định vi rút và các yếu tố di truyền của vật chủ ảnh hưởng đến sự tồn tạidai dẳng của vi rút trong chăn nuôi địa phương tại Việt Nam (bao gồm trâu, bò,dê, lợn) nhằm hiểu rõ hơn cơ chế tồn tại của vi rút trong các loài này.

- Đánh giá các xét nghiệm chẩn đoánlâm sàng và phòng thí nghiệm trong quá trình nghiên cứu thực địa.

4. Thời gian thực hiện: 2 năm (2011- 2012).

5. Kinh phí dự án: tổng số vốn dự ánlà 334.000 USD, gồm 269.000 USD do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ và 65.000 USD từnguồn vốn đối ứng (trong đó 40.000 USD bằng hiện vật và 25.000 USD bằng tiềnmặt).

Bộ Nông nghiệp và PTNT xin gửi kèmtheo đây đề xuất dự án và thư thông báo tài trợ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. BộNông nghiệp và PTNT đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

1. Xem xét và trình Chính phủ đưa Dựán vào Danh mục tài trợ chính thức;

2. Giao Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếnhành thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện Dự án này theo các quy định củaNghị định Chính phủ số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006.

Rất mong nhận được sự hợp tác củaQuý Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thú y;
- Lưu VT, HTQT (HH-04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần