BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1001/BXD-KTXD
V/v: Chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 740/SXD-KTVLXD ngày 12/5/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về chi phí quảnlý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí quản lý dự án và tư vấn đầutư xây dựng công trình tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộtrưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xâydựng công trình được xác định phù hợp với phân loại và phân cấp công trình tạiNghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượngcông trình xây dựng. Vì vậy Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương hướng dẫn chủ đầu tưkhi xác định các chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trìnhtheo Quyết định số 957/QĐ-BXD tương ứng với phân loại, phân cấp công trình tạiNghị định số 209/2004/NĐ-CP Công trình đường ô tô, đường trong đô thị, chi phíquản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình xác định theo loại côngtrình giao thông tương ứng với định mức tại Quyết định số 957/QĐ-BXD .

Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương căn cứ ýkiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TX Thủ Dầu Một;
- Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn