BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1001/QLCL-CL1
V/v đăng ký xuất khẩu phụ phẩm thủy sản vào Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

- Các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu;
- Cơ quan QLCL NLS&TS Trung bộ, Nam bộ.

Theo quy định của Hàn Quốc, để đượcphép xuất khẩu phụ phẩm vào Hàn Quốc, Cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu phảigửi hồ sơ đăng ký kèm theo danh sách doanh nghiệp tới Bộ Nông lâm ngư nghiệp vàThực phẩm Hàn Quốc (MIFFAF). Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, MIFFAF sẽ cử Đoàn sang kiểmtra thực tế hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm của nước xuất khẩuvà kiểm tra hiện trạng cơ sở sản xuất kinh doanh phụ phẩm thủy sản đăng ký xuấtkhẩu vào Hàn Quốc. Tiếp theo công văn số 1022/QLCL-CL1 ngày 16/6/2011 của Cục,để tổng hợp đầy đủ danh sách các cơ sở có nhu cầu xuất khẩu phụ phẩm thủy sản(đầu cá và nội tạng thủy sản đông lạnh) vào Hàn Quốc để đề nghị MIFFAF tổ chứcsang Việt Nam kiểm tra công nhận, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủysản yêu cầu các đơn vị như sau:

1. Các cơ sở chế biến thủy sản xuấtkhẩu:

Trường hợp cơ sở có nhu cầu chếbiến phụ phẩm thủy sản là đầu cá đông lạnh và/hoặc nội tạng thủy sản đông lạnhxuất khẩu vào Hàn Quốc mà chưa được kiểm tra, công nhận đủ điều kiện đảm bảo antoàn thực phẩm trong sản xuất các sản phẩm nêu trên, cơ sở khẩn trương lập hồsơ đăng ký (theo hướng dẫn của Cục tại công văn số 1022/QLCL-CL1 ngày16/6/2011)gửi về Cục hoặc Cơ quan Quản lý Chất lượng NLS&TS Trung bộ,Nam bộ (theo địa bàn hoạt động) trước ngày 10/7/2012.

2. Cơ quan QLCL NLS&TS Trungbộ, Nam bộ:

- Phổ biến nội dung công văn nàytới các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu trên địa bàn phụ trách.

- Thực hiện kiểm tra điều kiện bảođảm ATTP của các cơ sở có hồ sơ đăng ký nêu tại mục 1 nêu trên theo quy địnhcủa Việt Nam và Hàn Quốc.

- Tổng hợp danh sách các cơ sở đãđược công nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất các phụ phẩm thủy sảnnêu trên (bao gồm cả các cơ sở đã được kiểm tra, công nhận trước đây) theomẫu tại Phụ lục và gửi về Cục trước ngày 20/7/2012.

Yêu cầu các đơn vị lưu ý thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (b/c);
- Các Trung tâm vùng I-6;
- VASEP (để t/báo cho DN thành viên);
- Cty Thịnh Hưng-DL 526 (để biết);
- Lưu: VT, KHTH, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga

PHỤ LỤC

MẪUTỔNG HỢP CÁC CƠ SỞ ĐĂNG KÝ XUẤT KHẨU ĐẦU CÁ VÀ NỘI TẠNG THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH VÀOHÀN QUỐC ĐƯỢC KIỂM TRA, CÔNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM ATTP
(Kèm theo công văn số 1001/QLCL-CL1 ngày 03/07/2012 của Cục QLCL NLS&TS)

Tên doanh nghiệp

Mã số

Địa chỉ

Tên sản phẩm (bao gồm loại hình chế biến của sản phẩm)

Mã số HS của sản phẩm

Ghi chú (Tên Latinh của loài thủy sản, …)

Tiếng Việt

Tiếng Anh