BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1001/TCHQ-GSQL
V/v xuất trả linh kiện tự cung ứng để thực hiện HĐGC

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

Công ty TNHH Điện tử TOWADA Việt Nam
(Địa chỉ: Tòa nhà Lasi, 345 Kim Mã, Hà Nội)

Trảlời công văn số 091102/TEV ngày 11/2/2009 của Công ty TNHH Điện tử TOWADA ViệtNam về việc xuất trả linh kiện tự cung ứng để thực hiện hợp đồng gia công vớiCông ty TNHH Canon Việt Nam (doanh nghiệp chế xuất), Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Theohướng dẫn tại điểm II.4 công văn số 6690/TCHQ-GSQL ngày 28/11/2007 về thủ tụchải quan đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất thì đối với hàng hóa giacông giữa các doanh nghiệp chế xuất với nhau thì doanh nghiệp chế xuất nhận giacông làm thủ tục hải quan theo quy định đối với hàng hóa gia công cho thươngnhân nước ngoài theo hướng dẫn tại Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004.

Dovậy, Công ty phải làm thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công theo hướng dẫn tạikhoản VII, mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 4/12/2008 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài(do Quyết định 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 hết hiệu lực thực hiện, thay thếbằng Thông tư số 116/2008/TT-BTC) Về việc xử lý nguyên phụ liệu dư thừa, phếliệu, phế phẩm máy móc, thiết bị thuê mượn thực hiện theo hướng dẫn tại khoảnVII.6, mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC theo đó trường hợp cụ thể của Côngty là tái xuất trả cho đối tác đặt gia công.

Tổngcục Hải quan trả lời để Quý Công ty biết và liên hệ với đơn vị Hải quan có liênquan để được hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh