BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1001/TCT-PCCS
V/v Xử lý lỗ của công ty liên doanh

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 4396/CT-TTra2 ngày 29/12/2006 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh về xử lý lỗ của công ty liên doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 Mục IV Phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp có hướng dẫn: “Cơ sở kinh doanh là liên doanh của nhiều cơ sở kinh doanh khác, khi có quyết định giải thể, phá sản mà bị lỗ thì số lỗ được phân bổ cho từng cơ sở kinh doanh tham gia liên doanh.Cơ sở tham gia liên doanh được tổng hợp số lỗ phân bổ từ cơ sở liên doanh vào kết quả kinh doanh của mình khi quyết toán thuế”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty liên doanh khách sạn Heritage Hạ Long, là liên doanh của Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam (trước đây là Tổng công ty than Việt Nam) và bên nước ngoài, năm 2005khi chấm dứt hoạt động liên doanh mà bị lỗ thì số lỗ được phân bổ cho hai bên tham gia liên doanh; sau đó Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam mua lại phần vốn góp của bên nước ngoài ở Công ty liên doanh thì Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam chỉ tiếp nhận giá trị và công nợ của Công ty liên doanh tương ứng với vốn góp của bên nước ngoài, còn số lỗ phân bổ theo liên doanh của bên nước ngoài phải hạch toán vào kết quả kinh doanh của bên nước ngoài, không được hạch toán vào kết quả kinh doanh của Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam. Vì vậy, Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam chỉ được tổng hợp số lỗ phân bổ của liên doanh vào kết quả kinh doanh củaTập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam năm 2005 khi quyết toán thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Ninh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương