BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 10013 /BTC-CST
V/v Thuế xuất khẩu gỗ cao su vào khu chế xuất

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2010

Kính gửi: Công ty MINIGOLD Việt Nam

Trả lời công văn số 03-06/10CV ngày 24/06/2010 của Công tyMINIGOLD Việt Nam đề nghị hướng dẫn về thuế xuất khẩu gỗ cao su vào Khu Chếxuất, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu của Thông tưsố 23/2010/TT-BTC

Điều 1 Thông tư số 23/2010/TT-BTC ngày 12/02/2010 về việc sửđổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu,Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định:"Điềuchỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ có chiều dày từ 30mm trở xuống,chiều rộng từ 400 mm trở xuống thuộc nhóm 44.07 quy định tại Biểu thuế xuấtkhẩu ban hành kèm Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 thành mức thuếsuất thuế xuất khẩu mới là 0%"

Theo đó, mức thuế suất thuế xuất khẩu 0% đối với mặt hàng gỗcó chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều rộng từ 400 mm trở xuống thuộc nhóm44.07 quy định tại Điều 1 Thông tư số 23/2010/TT-BTC nêu trên áp dụng đối vớicả "Gỗ ghép thanh" và " Gỗ đã cưa hoặc xẻ theo chiều dọc,lạng hoặc bóc, đã hoặc chưa bào, đánh giấy hoặc ghép nối đầu"

2. Vềchính sách thuế xuất khẩu vào khu chế xuất:

- Khoản 5 Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế quyđịnh: " Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệpchế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, trừ khu phi thuế quan làquan hệ xuất, nhập khẩu"

-Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính Phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định về đốitượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, bao gồm: " Hàng hóa được đưatừ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thịtrường trong nước. Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chếxuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặcbiệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu kinh tế khác thành lập theo Quyếtđịnh của Thủ tướng Chính phủ, có quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa khu nàyvới bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu".

Theo đó, hàng hóa được trao đổi giữa khu chế xuất với cáckhu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam (thị trường trong nước) là quan hệ xuất,nhập khẩu; hàng hóa đưa từ thị trường trong nước vào khu chế xuất phải chịuthuế xuất khẩu, hàng hóa đưa từ khu chế xuất vào thị trường trong nước phảichịu thuế nhập khẩu quy định của pháp luật

Bộ Tài chính trả lời để Công ty Minigold Việt Nam đượcbiết./.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾVũ Văn Trường