BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10016/TCHQ-GSQL
V/v phối hợp giám sát công tác làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Phòng Thương mại và Công nghiệpViệt Nam (VCCI).

Trên tinh thần cuộc họp ngày 06/8/2014 tạitrụ sở Bộ Tài chính về việc giải quyết các vướng mắc khi thực hiện thủ tục hảiquan điện tử, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 10015/TCHQ-GSQL ngày 11/8/2014 yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố quán triệt đến các Chi cục trực thuộcthực hiện thống nhất việc in, xác nhận trên tờ khai hải quan và không yêu cầuxuất trình/nộp các giấy tờ, chứng từ không thuộc bộ hồ sơ hải quan khi làm thủtục.

Để tăng cường hơn nữa công tác phốihợp, giám sát việc thực thi của Hải quan các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở,đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thông báo cho các doanhnghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp có liên quan biết, nghiên cứu văn bản trên, phi hợp thực hiện. Trường hợp phát hiện cán bộ, công chức Hảiquan thực hiện không đúng quy định nêu trên, đề nghị phản ánh về Tng cục Hải quan hoặc Cngthông tin điện tử Hải quan đ Tng cục Hải quan có biện pháp xử lý,chấn chỉnh kịp thời.

Trân trọng sự phối hợp của Quý đơn vị.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Cục HQ tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh