B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 10016/TCHQ-TXNK
V/v phân loại trước mặt hàng XNK

Hà Nội, ngày28 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Công ty CP Thương mại Kỹ thuật M.T.
(Đ/c: 55 Phan Bá Phiến, P.12, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 444/2015/MTCO-TCHQ ngày 20/10/2015 của Công ty CP Thương mại Kỹ thuật M.T (Công ty) v việc phân loại mặt hàng dây cáp mạng Lan (Cat5e), Tổng cục hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; Trường hợp Công ty đề nghị xác định mã số HS đối với hàng hóa dự kiến nhập khẩu, đề nghị Công ty áp dụng thủ tục xác định trước mã số theo quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP Hồ sơ xác định trước mã số thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC Cụ thể:

“Điều 7. Hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan

1. Hồ sơ xác định trước mã s:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Mu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp không có mu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính”.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty CP Thương mại Kỹ thuật M.T biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
-Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh