TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1002/GSQL-TH
V/v cập nhật thông tin liên quan đến HH XNK có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Điu tra chng buôn lậu.

Cục Giám sát quản lý về hải quan nhậnđược công văn của Chi nhánh Hogan Lovells International LLP tại Hà Nội đề nghịghi nhận, cập nhật các thông tin sau:

1. Danh sách các nhà nhập khẩu chínhthức hàng hóa của EXXON MOBIL CORPORATION tại Việt Nam;

2. Danh sách các nhà phân phối chínhthức sản phẩm của EXXON MOBIL CORPORATION tại Việt Nam.

Các sản phẩm mang nhãn hiệu “MOBIL”,“DELVAC” (03 nhãn hiệu, gồm chữ và hình) của Chủ sở hữu quyền EXXON MOBILCORPORATION đã được thông báo chấp nhận áp dụng các biện pháp kiểm tra, giámsát hải quan về sở hữu trí tuệ (SHTT) tại công văn số 1343/ĐTCBL-Đ4 ngày11/11/2014.

Cục Giám sát quản lý về hải quan đãgửi bản mềm các Danh sách bổ sung nêu trên từ hộp thư điện tử [email protected]đến hộp thư điện tử của các đầu mối SHTT thuộc Cục Hải quan các tỉnh, thành phốvà Cục Điều tra chống buôn lậu để cập nhật, tiếp tục triển khai việc kiểm tra, giámsát về SHTT theo quy định.

Nếu có vướng mắc phát sinh trong quátrình thực hiện, các đơn vị liên hệ theo đầu mối: Phòng Tổng hợp - Cục Giám sátquản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan; Điện thoại: 04.39440833 (máy lẻ:8805/8809); Fax: 04.39440620; Thư điện tử: [email protected]

Cục Giám sát quản lý về hi quan thông báo để đơn vbiết và thc hin./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi nhánh Hogan Lovells International LLP tại Hà Nội (để t/báo);
(Đ/c: Phòng 602 Tầng 6, Tòa nhà Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha