TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10029/CT-TTHT
V/v: lập hoá đơn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2014

Kính gửi:

Công ty CP đầu tư và phát triển Tây Âu.
Địa chỉ: 2/67 Đường Thiên Phước, P. 9, Q. Tân Bình, TP. HCM.
MST: 0303218830

Trả lời văn bản ngày 21/10/2014của Công ty về việc lập hoá đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 9 Thôngtư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bánhàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“...

Trường hợp có sự thay đổiđịa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức,hộ, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng hếtthì đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn, gửi bảng kê hoá đơn chưa sử dụng (mẫu số3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và thông báo điều chỉnh thôngtin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến. Nếu tổ chức,hộ, cá nhân không có nhu cầu sử dụng số hoá đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụnghết thì thực hiện huỷ các số hoá đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả huỷ hoáđơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hoá đơn mớivới cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Trường hợp có sự thay đổivề nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải thựchiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này.

...”

Trường hợp Công ty theotrình bày tháng 09/2013 chuyển địa điểm kinh doanh từ địa chỉ: 284/12 Lý ThườngKiệt, phường 14, quận 10 sang địa chỉ mới là 2/67 Thiên Phước, phường 9, quậnTân Bình đồng thời thay đổi cơ quan thuế quản lý từ Chi cục Thuế Quận 10 sang CụcThuế TP.HCM nếu Công ty có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hoá đơn đã phát hành chưasử dụng hết thì Công ty đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn, gửi bảng kê hoá đơnchưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và thôngbáo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế nơichuyển đến (Cục Thuế TP.HCM) trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng,sẽ tiếp tục sử dụng. Số hoá đơn đã lập thông báo điều chỉnh thông tin gửi CụcThuế TP.HCM được tiếp tục sử dụng ngay (không phải đợi sau 5 ngày kể từ ngày lậpthông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn gửi cơ quan thuế).

Cục Thuế TP thông báo Côngty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đãđược trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT4;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
3523-268912 (17/11/2014)Vhdchau.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga