VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10029/VPCP-KTTH
V/v xử lý các xe ô tô, xe gắn máy mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài đã được chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn số 14703/BTC-TCHQ ngày 29 tháng 10 năm 2013 về việc xử lý xe ô tô, xegắn máy mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài đã được chuyển nhượng, sửdụng không đúng quy định; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp người quảnlý, sử dụng các xe trên đã đến cơ quan Công an làm thủ tục thu hồi giấy đăngký, biển số xe trong thời hạn Bộ Công an quy định và làm thủ tục chuyển nhượng,nộp thuế theo đúng quy định trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 thì không phạt chậmnộp thuế.

2. Đối với trường hợp không đến cơquan Công an làm thủ tục thu hồi giấy đăng ký, biển số xe trong thời hạn BộCông an quy định hoặc đã làm thủ tục thu hồi giấy đăng ký, biển số xe trongthời hạn quy định nhưng đến ngày 01 tháng 01 năm 2014 không làm thủ tục chuyểnnhượng, nộp thuế mà vẫn tiếp tục quản lý, sử dụng xe trái quy định: Yêu cầu cáccơ quan chức năng kiểm tra, bắt giữ và xử lý nghiêm (kể cả xử lý tịch thu) theođúng quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng