TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1003/GSQL-GQ3
V/v triển khai nội dung quy định tại Điều 41 Luật Hải quan số 54/2014/QH13

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2015

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cụcvề việc nêu tại trích yếu, Cục GSQL về Hải quan được giao chủ trì, phối hợp CụcCNTT&TK Hải quan cử Đoàn công tác khảo sát, làm việc trực tiếp với Cục Hải quanthành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp kinh doanh cảngbiển tại địa bàn do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh quản lý, chương trìnhcông tác dự kiến như sau:

1. Chủ trì: Lãnh đạo Cục Giám sát quản lý.

2. Nội dung: Làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp kinhdoanh cảng về việc kết nối công ngh thông tin trong công tác quản lý, giám sát hải quan,bao gồm quy trình nghiệp vụ, yêu cuvề hệ thống công nghệ thông tin (chuẩn dữ liệu, phương án chia sẻ, kết nối thông tin...) đ triểnkhai nội dung quy định tại Điều 41 Luật Hải quan số54/2014/QH13, dự thảo Quy trình thí điểm thực hiện giám sát hảiquan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vựcgiám sát hải quan tại cảng Cát Lái, cảng Vict thuộc Cục Hải quan TP.HChí Minh (xin gửi kèm).

3. Thi gian và địa điểm:

a) Tại Chi cục HQCK cảng Sài Gòn KV1:

- Thời gian: bắt đầu từ 8h30, thứ 6,ngày 11/09/2015.

- Địa điểm: trụ sở Chi cục HQCK cảngSài Gòn KV1.

b) Tại Chi cục HQCK cảng Sài Gòn KV3:

- Thời gian: bắt đầu từ 8h30, thứ 7,ngày 12/09/2015.

- Địa điểm: trụ sở Chi cục HQCK cảngSài Gòn KV3.

4. Thànhphần:

a) Đoàn Công tác: đại diện lãnh đạo Cục,Phòng và chuyên viên phụ trách thuộc Cục GSQL về Hải quan và Cục CNTT&TK Hảiquan.

b) Cục Hải quan thành phố Hồ ChíMinh:

- Đại diện Lãnh đạo Cục, Phòng Giámsát quản lý và chuyên viên phụ trách;

- Chi cục HQCK cảng Sài Gòn KV1: đạidiện Lãnh đạo Chi cục, Đội và công chức có liên quan.

- Chi cục HQCK cảng Sài Gòn KV3: đạidiện Lãnh đạo Chi cục, Đội và công chức có liên quan.

c) Doanh nghiệp kinh doanh cảng:

- Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn: đạidiện Lãnh đạo Tổng Công ty và các Phòng, Ban có liên quan (Điều độ cảng, Côngnghệ Thông tin...).

- Doanh nghiệp kinh doanh tại cảngVict: đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty và các Phòng, Ban có liên quan (Điều độ cảng,Công nghệ Thông tin...).

Để buổi làm việc đạt kết quả, đề nghịQuý Cục có giấy mời các doanh nghiệp kinh doanh cảng nêu trên, bố trí phòng họp,cử cán bộ đúng thành phần tham dự, nghiên cứu dự thảo Quy trình và có ý kiếntham gia tại buổi họp.

Đầu mối liên hệ qua đ/c Nguyễn CôngHoàng - chuyên viên Cục GSQL về Hải quan, điện thoại: 09122 05792.

Cục GSQL về Hải quan thông báo vàtrân trọng sự phối hợp của Quý Cục./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục CNTT&TK HQ (để p/h);
- Lưu: VT, GQ3 (01b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn