UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1003/SNN-CNTS
V/v Điều chỉnh thời gian bảo hành cung ứng bò giống tại Hướng dẫn số 953/NN-TC-DT ngày 17/5/2007

Đà Lạt, ngày 24 tháng 05 năm 2007

Kínhgửi: UBND các Huyện, thị xã Bảo Lộc

Thực hiện quyếtđịnh số 1030/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 của UBND Tỉnh Lâm Đồng về phân bổ kinh phíthực hiện quyết định số 134/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bànTỉnh trong năm 2007.

Ngày 17/5/2007,Liên ngành: Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài chính và Ban Dân tộc tỉnh Lâmđồng có văn bản số 953/NN-TC-DT về việc: “Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợchăn nuôi bò thuộc chương trình 134 năm 2007 tỉnh Lâm Đồng”. Tuy nhiên tại mục4- Trách nhiệm của đơn vị cung ứng giống bò: Về thời gian bảo hành của đơn vịcung ứng giống trong văn bản hướng dẫn 06 tháng là chưa phù hợp với quy định.

Nay Sở Nôngnghiệp & PTNT Lâm Đồng điều chỉnh lại thời gian bảo hành trực tiếp với hộchăn nuôi của đơn vị cung ứng giống là 02 tháng (60 ngày) kể từ ngày giao bòcho hộ chăn nuôi (đền bù cho hộ chăn nuôi về con giống chết do nguyên nhân từgiống của đơn vị cung ứng).

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tỉnh (BC);
- Sở Tài chính Tỉnh;
- Kho bạc NN Tỉnh;
- Ban dân tộc Tỉnh;
- Phòng NN&PTNT, P.KH-TC, TTNN các huyện, TX Bảo Lộc;
- Các đơn vị cung ứng giống;
- Lưu: VT, CNTS.

GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Án