BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1003/TCHQ-GSQL
V/v: áp mã thuế nhập khẩu mặt hàng thanh đỡ tay vịn cầu thang bằng thép không gỉ ốp gỗ

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Tổng Cục nhận được công văn số 3381/HQTP-NV ngày 11 tháng 10 năm 2006 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn phân loại mặt hàng thanh đỡ tay vịn cầu thang bằng thép không gỉ ốp gỗ. Về việc này, Tổng Cục có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa. Áp dụng qui tắc giải thích tổng quát 4 của Công ước HS thì mặt hàng thanh đỡ tay vịn cầu thang bằng thép không gỉ ốp gỗ thuộc nhóm 7308.90, nhóm 7308.90.90.00.

Tổng Cục hướng dẫn để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc