BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1003/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế NK mặt hàng thực phẩm bổ sung có tên thương mại Mega T và Mega G

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:

- Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính.

Thời gian qua có phát sinh vướng mắc việc phân loại và tínhthuế mặt hàng thực phẩm bổ sung theo các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hànhtrước khi Thông tư số 216/2009/TT-BTC có hiệu lực thi hành, trong đó có mặthàng có tên Mega T và Mega G do Công ty TNHH Diên Khánh nhập khẩu. Nguyên nhânphát sinh vướng mắc là do việc dịch Danh mục hàng hóa sai so với bản tiếng Anh(theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC dịch "food supplements" là "Chất phụtrợ thực phẩm"). Việc dịch sai nêu trên dẫn đến Trung tâm Phân tíchphân loại hàng hóa miền Bắc hiểu sai và đưa ra kết quả phân tích phân loạikhông đúng.

Xét nguyên nhân dẫn đến vướng mắc như trên là do việc dịchDanh mục chưa chính xác. Trường hợp Công ty TNHH Diên Khánh nhập khẩu mặt hàng MegaT, Mega G có nguyên nhân phát sinh vướng mắc phù hợp với hướng dẫn tại điểm 4công văn số 17428/BTC- TCHQ ngày 22/12/2011 của Bộ Tài chính (do dịch sai Danhmục hàng hóa). Do đó, Tổng cục Hải quan đã dự thảo Tờ trình Bộ và công vănhướng dẫn hải quan địa phương, đề xuất không truy thu thuế đối với trường hợpmặt hàng thực phẩm bổ sung hiệu Mega T, Mega G nếu doanh nghiệp chưa nộp thuếtruy thu, không truy hoàn thuế đối với trường hợp đã nộp thuế không đúng mã sốTổng cục Hải quan đã hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan kính đề nghị Vụ Chính sách thuế và Vụ Phápchế tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình Bộ và công văn hướng dẫn (đính kèm),để Tổng cục Hải quan có cơ sở trình Bộ xử lý.

Ý kiến tham gia xin gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày07/3/2012. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quy đơn vị./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường