BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10031/QLD-KD
V/v kinh doanh, sử dụng thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc nhóm Beta-agonist

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc.

Ngày 15/9/2010, Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn đã có Thông tư số 54/2010/TT-BNNPTNT quy định việc kiểmtra, giám sát các chất thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi, trong đó quyđịnh kiểm tra bằng cách đánh giá sự có mặt của các chất Ractopamine,Clenbuterol và Salbutamol thuộc nhóm Beta-agonist trong thức ăn chăn nuôi,thuốc thú y, nước tiểu, nước uống của gia súc, gia cầm bằng phương pháp phântích định tính và định lượng; bất kỳ một trong các mẫu phân tích có kết quảdương tính với các chất cấm nhóm Beta-agonist đều được coi là vi phạm.

Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi, BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện đang xảy ra tình trạng một số hộ chănnuôi sử dụng các chất nhóm Beta-agonist (Ractopamine, Clenbuterol và Salbutamol)trong thức ăn chăn nuôi gây ra tồn dư trong sản phẩm thịt, ảnh hưởng đến sứckhỏe người tiêu dùng.

Để đảm bảo việc sử dụng thuốc đúngmục đích phòng, chữa bệnh cho người; tránh việc sử dụng các chất nhómBeta-agonist trong thức ăn chăn nuôi, Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chỉ đạo các đơn vị sản xuất, kinhdoanh, sử dụng thuốc đóng trên địa bàn:

+ Đối với nguyên liệu làm thuốcnhóm Beta-agonist (Ractopamine, Clenbuterol và Salbutamol) chỉ được sử dụng đểsản xuất thuốc hoặc bán cho các cơ sở có chức năng, đủ điều kiện sản xuất, kinhdoanh thuốc theo quy định.

+ Đối với thuốc thành phẩm có chứacác chất nhóm Beta-agonist (Ractopamine, Clenbuterol và Salbutamol) chỉ được sửdụng cho mục đích phòng, chữa bệnh cho người.

- Tăng cường công tác kiểm tra,giám sát việc kinh doanh, sử dụng thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc nhómBeta-agonist của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc đóng trên địa bàn đúngmục đích, an toàn, hiệu quả. Xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lýcác đơn vị vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Cục Quản lý dược thông báo để Sở Ytế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị sản xuất, kinh doanh,sử dụng thuốc biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để b/cáo);
- Thanh tra Bộ (để p/hợp);
- Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (để p/hợp);
- Lưu: VT, KD (T).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng