TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1004/GSQL-GQ1
V/v đưa hàng về bảo quản

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

Trả li côngvăn số 1456/HQCT-NV ngày 24/8/2015 củaCục Hải quan thành phốCần Thơ về việc nêu tại tríchyếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ thực hiện theo đúng quy định tạiThông tư số 38/2015/TT-BTC đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, phối hp với các Cục Hải quan địa phươngkhác trong quá trình kiểm tra địa điểm bảo quản hàng hóa của người khai hảiquan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quantrả lời để Cục Hải quan thành phố Cần Thơ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1.Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn