BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1004/LĐTBXH-LĐTL
V/v Trợ cấp thôi việc đối với người lao động

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: BộTài chính

Trảlời công văn số 2170/BTC-TCDN ngày 25/02/2008 của Bộ Tài chính về việc ghi tạitrích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theoquy định tại điểm c, khoản 3, mục III, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một sốđiều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồnglao động đối với trường hợp người lao động ở nhiều doanh nghiệp nhà nước dochuyển công tác trước 01 tháng 01 năm 1995, thì tính trợ cấp thôi việc chongười lao động ở từng doanh nghiệp, người sử dụng lao động ở doanh nghiệp cuốicùng có trách nhiệm thanh toán toàn bộ trợ cấp thôi việc cho người lao động, kểcả phần trợ cấp thôi việc thuộc trách nhiệm chi trả của doanh nghiệp nhà nướcmà người lao động đã làm việc trước khi chuyển công tác, sau đó gửi thông báođể yêu cầu hoàn trả số tiền trợ cấp đã chi trả hộ. Trường hợp doanh nghiệp đượcchi trả hộ đã chấm dứt hoạt động thì ngân sách nhà nước hoàn trả khoản trợ cấpnày theo quy định tại điểm c, khoản 3 Điều 14 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CPnêu trên.

Nhưvậy, nếu người lao động được chuyển công tác về Công ty Hoa tiêu khu vực Itrước ngày 01/01/1995 và thôi việc ở Công ty Hoa tiêu khu vực I mà chưa nhậntrợ cấp thôi việc hoặc mất việc tại các công ty trước đó, thì công ty Hoa tiêukhu vực I mới phải trả thay trợ cấp thôi việc đối với thời gian người lao độngđã làm việc tại các công ty này.

Trênđây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, xin gửi Quý Bộ để xemxét, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Hoa tiêu khu vực I;
- Lưu VP, Vụ LĐTL (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân