BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1004/LĐTBXH-TL
V/v: Hướng dẫn pháp luật lao động

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

Công ty YUPOONG Việt nam
Lô A, số 2, 3, 4 đường 15 KCN Loteco, tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Trả lời công văn đề ngày 04/01/2006 của Công ty về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và khoản 2, Điều 1 Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP nêu trên, thì thời gian làm việc từ 21 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ sáng ngày hôm sau của Công ty được coi là thời gian làm việc vào ban đêm. Đồng thời theo quy định tại khoản 4, Điều 10 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương, thì người lao động làm việc vào ban đêm được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày.

Vì vậy, cách trả lương của Công ty là đúng theo quy định của Nhà nước.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNGPhạm Minh Huân