BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1004/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum.

Trả lời công văn số 1453/HQGLKT-NVngày 25/12/2013 của Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum phản ánh vướng mắc thực hiệnThông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

1. Vướng mắc khi thực hiện điểm c3khoản 22 Điều 100:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đangtổng hợp trình Bộ sửa đổi, bổ sung nội dung tại điểm c3 khoản 22 Điều 100 Thôngtư 128/2013/TT-BTC Do đó, trong thời gian chưa có hướng dẫn của Bộ Tài chính,đề nghị Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc doanhnghiệp thực hiện việc kê khai chuyển nhượng dự án.

2. Vướng mắc liên quan đến điểm akhoản 1 Điều 56:

Vướng mắc này đã được Tổng cục Hảiquan hướng dẫn thực hiện tại điểm 103 Bảng tổng hợp vướng mắc (Ban hành kèmcông văn số 7700/TCHQ-GSQL ngày 13/12/2013), theo đó: Tổng cục Hải quan ghinhận vướng mắc của Cục Hải quan địa phương và sẽ sửa đổi, bổ sung tại Thông tư,trước mắt, để tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và đảm bảocông tác quản lý hải quan, đối với hàng hóa đã làm thủ tục nhập khẩu nhưng phảixuất khẩu trả lại cho khách hàng nước ngoài, xuất khẩu sang nước thứ ba hoặcxuất vào khu phi thuế quan, doanh nghiệp được lựa chọn làm thủ tục xuất khẩutại Chi cục Hải quan đã làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đó hoặc Chi cục Hải quancửa khẩu xuất hoặc Chi cục Hải quan quản lý khu phi thuế quan (trường hợp hànghóa xuất vào khu phi thuế quan).

Về đề nghị cho phép doanh nghiệpđược làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi có hàng hóaxuất khẩu của Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum, hiện nay Tổng cục Hải quan đangtổng hợp vướng mắc của Hải quan địa phương để báo cáo Bộ Tài chính sửa đổi, bổsung Thông tư 128/2013/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan Gia Lai - Kon Tum được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường