BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1004/TM-ĐT
V/v danh mục sản phẩm linh kiện phụ tùng cơ khí - điện - điện tử

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 29/01/2003, Bộ Thương mại đã gửi văn bản số 0432/TM-ĐT về việc Xác nhận Danh mục sản phẩm linh kiện, phụ tùng cơ khí - điện - điện tử, nhưng rất tiếc, đến nay Bộ Thương mại vẫn chưa nhận được ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong khi đó, các doanh nghiệp có vốn đầu từ nước ngoài vẫn tiếp tục nhiều lần gửi công văn đề nghị Bộ Thương mại giải quyết miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất linh kiện, phụ tùng xe máy, bảo đảm cho hoạt động sản xuất và kinh doanh bình thường của doanh nghiệp.

Vướng mắc này kéo dài đã quá lâu, gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.

Bộ Thương mại xin gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ 2 văn bản số 0432/TM-ĐT ngày 29/01/2003 nêu trên và văn bản số 9198 TC/TCT ngày 22/8/2002 của Bộ Tài chính và đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm tổ chức và chủ trì cuộc họp giữa các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp, Bộ Tài chính và Bộ Thương mại để thống nhất quan điểm giải quyết miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu nêu trên cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho doanh nghiệp, thực hiện đúng chủ trương khuyến khích đầu tư của Nhà nước, đồng thời làm đúng pháp luật, tránh thất thu thuế... trong khi chờ đợi lập một danh mục hoàn chỉnh các dự án sản xuất linh kiện, phụ tùng cơ khí, điện, điện tử bổ sung vào Nghị định của Chính phủ số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 trình Chính phủ phê duyệt.

Bộ Thương mại mong sớm nhận được ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG




Mai Văn Dâu