BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1004TCT/PCCS
V/v: lập lại hóa đơn do ghi sai thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2005

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Đồng Nai

Trảlời công văn số 307CT/TT-HT ngày 28/02/2005 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việclập lại hóa đơn do ghi sai thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Căncứ quy định tại điểm 1.10, mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóađơn, trường hợp công ty TNHH Woosung VN xuất hàng cho công ty TNHH An Huy BTmượn, trên hóa đơn có ghi giá trị, còn thuế suất thuế GTGT là 0%, khi công tyTNHH An Huy BT trả lại hàng cho công ty Woosung VN cũng ghi thuế suất thuế GTGTlà 0% thì hai bên phải lập biên bản hủy hóa đơn, có chữ ký, đóng dấu của ngườiđứng đầu công ty, sau đó lập hóa đơn có ghi đúng thuế suất thuế GTGT để thaythế hóa đơn hủy bỏ trên, hóa đơn hủy bỏ phải lưu đủ các liên tại quyển hóa đơn,đồng thời điều chỉnh số thuế GTGT phải nộp cho thời điểm xuất hàng hóa cho mượnvà xuất trả hàng hóa.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP (HC), PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương