BỘ XÂY DỰNG

-------------

Số: 1005/BXD-KTXD

V/v: Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư XDCT đối với Dự án Đường vành đai 3 giai đoạn 2 – TP Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------

Hà nội, ngày 04 tháng 6 năm 2010.

Kính gửi: Bộ Giao thông Vận tải

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2871/BGTVT-CQLXD ngày 06/5/2010 của Bộ Giao thông Vận tải xin ý kiến về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với Dự án Đường vành đai 3 Giai đoạn 2 - Thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, thì Dự án Đường vành đai 3 Giai đoạn 2 - Thành phố Hà Nội có các điều kiện về nguồn vốn, về tiêu chuẩn kỹ thuật, về quy mô và mặt bằng thi công tương tự như Dự án xây dựng Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên (giai đoạn 1). Căn cứ kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải tại văn bản số 2871/BGTVT-CQLXD, Bộ Xây dựng thống nhất để Bộ Giao thông Vận tải vận dụng hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 2762/BXD-KTXD ngày 18/12/2009 về việc lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và một số định mức chi phí (như định mức chi phí chung, định mức trực tiếp phí khác, định mức chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công) cho gói thầu PK1A, PK1B, PK1C thuộc Dự án xây dựng Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên (giai đoạn 1) để áp dụng cho các gói thầu thực hiện đấu thầu quốc tế thuộc Dự án Đường vành đai 3 Giai đoạn 2 - Thành phố Hà Nội.

Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án, ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản số 2762/BXD-KTXD, Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn Chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt dự toán chi phí chung, trực tiếp phí khác, chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công của dự án đảm bảo đúng quy định làm cơ sở phê duyệt giá gói thầu; đồng thời có trách nhiệm quản lý chặt chẽ các chi phí này. Việc thanh toán, quyết toán thực hiện theo các quy định của Nhà nước.

Quỏ trình thực hiện nếu còn nảy sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Xây dựng để cùng nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận :

- Như trên;

- Lưu: VP,Vụ KTXD(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Trần Văn Sơn