BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1005/TCHQ-GSQL
V/v phân loại mặt hàng RAM máy tính

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Qua báo cáo, phản ánh của các đơn vị hiện nay có vướng mắctrong việc phân loại mặt hàng RAM máy tính. Tổng cục Hải quan hướng dẫn thựchiện thống nhất như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi banhành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng BộTài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính thì mặt hàngRAM là linh kiện máy vi tính được phân loại vào nhóm 84.73, mã số chi tiết8473.30.10.00, thuế suất thuế nhập khẩu 3%. Công văn này thay thế công vănhướng dẫn số 1695/TCHQ-GSQL ngày 29/04/2005 và áp dụng theo hiệu lực của Quyếtđịnh số 106/2007/QĐ-BTC .

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn