BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1005/TCHQ-KTTT
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

Trảlời công văn số 669/HQQNg-NV ngày 09/11/2009 và 24/HQHNg-NV ngày 03/01/2010 củaCục Hải quan Quảng Ngãi về việc báo cáo và xin ý kiến xử lý một số vấn đề vướngmắc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1)Về xử lý nợ phạt chậm nộp thuế của Nhà máy lọc dầu Dung Quất:

Trườnghợp này, Bộ Tài chính đã có công văn số 8783/BTC-TCHQ ngày 18/06/2009 cho tạm giảitoả cưỡng chế trong thời gian chờ ý kiến Thủ tướng Chính phủ về xử lý nợ phạtchậm nộp thuế.

Tuynhiên, qua rà soát kiểm tra trường hợp này thì nguyên nhân nợ phạt chậm nộpthuế do lỗi chủ quan của doanh nghiệp (do việc cung cấp thông tin, tài liệu kỹthuật chậm trễ nên khi có kết quả xác nhận của Bộ Khoa học Công nghệ "khôngphải là phương tiện vận tải chuyên dùng" thì đã quá thời hạn nộp thuế vàphát sinh tiền phạt chậm nộp thuế. 217.327.980 đồng).

Căncứ quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Quản lý thuế và các vănbản hướng dẫn hiện hành thì trường hợp của Ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầuDung Quất không thuộc đối tượng được miễn phạt chậm nộp thuế.

Đềnghị Cục Hải quan Quảng Ngãi đôn đốc Ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quấtkịp thời nộp các khoản tiền phạt chậm nộp còn nợ theo quy định vào ngân sáchnhà nước.

2)Về thời hạn nộp thuế của tiền thuế phát sinh sau khi có hoá đơn thương mại bản chínhđối với mặt hàng dầu thô nhập khẩu và việc hoàn thuế đối với máy móc, thiết bịđi thuê để thi công công trình, Tổng cục Hải quan ghi nhận báo cáo vướng mắccủa đơn vị để báo cáo Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 70/2009/TT-BTCngày 07/04/2009 và Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 cho phù hợp.

Đểkịp thời giải quyết vướng mắc, trong thời chưa sửa đổi, bổ sung Thông tư 70/2009/TT-BTCvà Thông tư 79/2009/TT-BTC đề nghị đơn vị thực hiện xử lý như sau:

Vềthời hạn nộp thuế của tiền thuế phát sinh sau khi có hoá đơn thương mại bản chínhđối với mặt hàng dầu thô nhập khẩu:

+Nếu sau khi có hoá đơn bản chính, cơ quan hải quan kiểm tra và ra quyết định ấnđịnh thuế thì thời hạn nộp thuế được áp dụng theo quy định tại Điều 3 Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hảiquan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu.

+Trường hợp, người khai hải quan tự bổ sung thông tin tự khai, tự tính lại thuế phảinộp thì không đủ điều kiện được áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định tạiĐiều 3 Nghị định 40/2007/NĐ-CP

-Về hoàn thuế đối với máy móc, thiết bị đi thuê để thi công công trình:

Tạikhoản 3 mục VIII Phần II Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chínhquy định:"Đối với hàng hoá nhập khẩu là hàng đi thuê mượn thì trị giátính thuế là giá thực trả theo hợp đồng đã ký với nước ngoài, phù hợp với cácchứng từ hợp pháp hợp lệ có liên quan đến việc đi thuê mượn hàng hoá".

Theoquy định trên, đối với trường hợp máy móc thiết bị đi thuê tạm nhập, tái xuất đểthi công công trình thì giá tính thuế là giá thực trả theo hợp đồng thuê mượn,do vậy khi tái xuất không được hoàn thuế, vì giá trị hợp đồng thuê đã hết.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Quảng Ngãi biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn