BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1005/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc hoàn thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính.

Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh có côngvăn số 118/HQTN-NV ngày 17/01/2014 về vướng mắc hoàn thuế khi thực hiện Quyếtđịnh số 72/2013/QĐ-TTg về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc hoàn thuế nêutrên của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh thuộc phạm vi quy định tại Thông tư hướngdẫn thực hiện Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay,Vụ Chính sách thuế là đơn vị chủ trì soạn thảo Thông tư hướng dẫn thực hiệnQuyết định số 72/2013/QĐ-TTg do đó, Tổng cục Hải quan chuyển công văn số118/HQTN-NV ngày 17/01/2014 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh đến Vụ Chính sáchthuế tổng hợp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Tây Ninh (Thay trả lời);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường