VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1005/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh giá Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Tổng công ty Cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dânthành phố Hà Nội (công văn số 770/UBND-XD ngày 01 tháng 02 năm 2010), Tổng côngty Cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (công văn số 255/2010/CV-LHL ngày26 tháng 01 năm 2010) về việc điều chỉnh giá Dự án mở rộng và hoàn thiện đườngLáng - Hòa Lạc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo giảiquyết gấp việc điều chỉnh giá Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc,báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Xây dựng;
- VP Ban CĐ các CTDA trọng điểm GTVT;
- Ban quản lý dự án Thăng Long;
(Tổ 24, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, t/p Hà Nội);
- VPCP: BTCN, các PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, TKBT;
- Lưu VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý