BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10050/TCHQ-QLRR
V/v phúc đáp công văn số 165 và 166/CV-BBTVN của Công ty Cổ phần SX TM & DV BBT Việt Nam

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Công ty Cổ phần SX TM & DV BBT Việt Nam.
(Địa chỉ: Số 75- Liền kề 6A- Làng Việt Kiều Châu Âu- Phường Mỗ Lao - Quận Hà Đông- Hà Nội)

Phúc đáp công văn số 165/CV-BBTVN ngày 05/10/2016 và 166/CV-BBTVN ngày 06/10/2016 của Quý Công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Đối với công văn số 158/CV-BBTVN ngày 22/9/2016 của Quý Công ty, Tổng cục Hải quan đã có công văn phúc đáp số 9294/TCHQ-QLRR ngày 27/9/2016(có bản chụp đính kèm công văn này).

- Vướng mắc Quý Công ty nêu tại công văn số 165/CV-BBTVN và 166/CV-BBTVN có nội dung giống với vướng mắc tại công văn số 158/CV-BBTVN vì vậy đề nghị Quý Công ty tham khảo công văn số 9294/TCHQ-QLRR ngày 27/9/2016 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để quý Công ty được biết.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Công Bình - PTCT (để b/c);
- Đ/c Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR- Giang (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ RỦI RO
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Quang Thanh