TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1006/GSQL-GQ3
V/v địa điểm làm thủ tục hải quan hàng tạm xuất - tái nhập để bảo hành, sửa chữa.

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2015

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1815/HQĐNa-GSQLngày 27/8/2015 của Cục Hải quan tỉnh Đng Nai về việc ghitại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Địa điểm làm thủ tục hải quan đối vớihàng hóa tạm xuất - tái nhập để bảo hành, sửa chữa được quy định tại Điều 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày21/01/2015 của Chính phủ. Do vậy, việc thay đổi địa điểm làm thủ tục hải quanphải được sa đổi, bổ sung Nghị định. Trong thời gian trướcmắt, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theoquy định tại Nghị định, Cục Giám sát quản lý ghi nhận để tiếp tục theo dõi,đánh giá và điều chỉnh bổ sung khi sửa đổi Nghị định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trảlời Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh P.TCT (để b/c);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha