BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1006/TCHQ-KHTC
V/v: sử dụng tờ khai BB-HCI

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2005

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, Thành phố

Ngày 16/02/2005 Bộ Tài chính đã kýban hành Thông tư số 14/2005/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 138/2004/NĐ-CPngày 17/06/2004 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính tronglĩnh vực Hải quan.

Thời gian thực hiện bắt đầu sau 15ngày kể từ ngày đăng công báo; để triển khai thực hiện, Tổng cục Hải quan hướngdẫn cụ thể một số nội dung về cấp phát, quản lý và sử dụng như sau:

1. Việc sử dụng ấn chỉ:

Mẫu ấn chỉ “Biên bản vi phạm hànhchính trong lĩnh vực Hải quan”, ký hiệu (BB-HCI) được in theo Sêri, có số nhẩysố ở góc bên phải, bắt đầu từ AA/05(0000001-1000000) rồi tới các vần kế tiếptheo bảng chữ cái tiếng Việt. Mỗi cuốn 50 số, mỗi số 02 liên, cứ 100 liên đượcđóng thành 01 cuốn gồm:

- A: Bản Hải quan lưu

- B: Bản giao cho tổ chức, cá nhânvi phạm

2. Thời gian cấp phát: Từ ngày24/03/2005 tại các địa điểm sau:

- Từ Đà Nẵng trở ra nhận tại kho A(Tổng cục Hải quan) – 162 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – Hà Nội.

- Từ Quảng Nam trở vào Nam nhận tại kho B – 12 Bis Tôn Đản – Quận 4 – Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Về thanh quyết toán ấn chỉ mới:

Mẫu ấn chỉ “Biên bản vi phạm hànhchính trong lĩnh vực Hải quan”, ký hiệu (BB-HC1)là ấn chỉ cấp phát, cấp cho cácđơn vị để sử dụng, các đơn vị thanh quyết toán với Tổng cục như các loại ấn chỉcấp phát khác hiện đang sử dụng. Khi cấp tới các cửa khẩu, đội … cần theo dõitừng số, Sêri … để tiện cho công tác tra cứu sau này. Các mẫu ấn chỉ khác từHC2 đến HC30 các đơn vị Hải quan tự in từ máy vi tính để sử dụng, những mẫu cũkhông còn giá trị sử dụng đề nghị các đơn vị kiểm kê số tồn, báo cáo và đưa vàothanh hủy theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để cácđơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo TC (để b/c)
- Vụ Pháp chế
- Lưu VP,Vụ KHTC (03)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An