BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1006/TM-ĐT
V/v xây dựng TT điều hành giao nhận vận tải quốc tế

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Thương mại nhận được công văn số 3128/GN-CT ngày 03 tháng 03 năm 2003 của Công ty Giao nhận kho vận tải ngoại thương TP. Hồ Chí Minh gửi Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng của Thành phố về việc xin thanh lý, tháo dỡ nhà đã hư hỏng, xuống cấp để xây dựng mới “Trung tâm điều hành giao nhận vận tải quốc tế” tại 406 Nguyễn Tất Thành - Quận 4 - TP. Hồ Chí Minh.

Về vấn đề này, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Tại văn bản số 2443/TM-ĐT ngày 30 tháng 5 năm 2000, Bộ Thương mại đã đồng ý về mặt chủ trương cho Công ty Giao nhận kho vận tải ngoại thương được xây dựng “Trung tâm điều hành giao nhận vận tải quốc tế” tại 406 Nguyễn Tất Thành - Quận 4 - TP. Hồ Chí Minh, bằng nguồn vốn tự bổ sung của Công ty. Dự án đầu tư này đã được sự nhất trí của các cơ quan chức năng của thành phố (UBND Quận 4 tại văn bản số 1682/CV-UB ngày 27/12/2001; Công ty Kinh doanh nhà Thành phố tại văn bản số 2690/QLKDN-KD ngày 9/4/2002 và Kiến trúc sư trưởng thành phố cấp giấy thoả thuận kiến trúc và quy hoạch tại văn bản số 3163/KTST-ĐB1 ngày 12/9/2002 và ngày 08/10/2002). Công ty Quản lý Kinh doanh nhà Thành phố cùng các cơ quan chức năng cũng đã xác định lại giá trị của ngôi nhà.

Đề nghị Uỷ ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh quan tâm tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ Công ty sớm hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy chế đầu tư và xây dựng để triển khai xây dựng công trình góp phần phát triển ngành giao nhận vận tải và góp phần làm đẹp thành phố.

Xin cảm ơn.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự