BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1007/HTQTCT-HT
V/v hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2016

Kính gửi: S Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 4265/STP-HCTP ngày 09/6/2016 củaSở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh phản ánh khó khăn, vướng mắc trong thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, CụcH tịch, quốc tịch, chứngthực có ý kiến như sau:

1. Về việc xác nhận tình trạng hôn nhân của người đã có nhiều nơi cư trú trước đây và việc cấp nhiều bảnchính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (mục 1, mục 2 của Công văn số 42 65/STP-HCTP ), Cục Hộ tịch, quốc tịch,chứng thực đã có ý kiến tại Công văn số 745/HTQTCT-HT ngày 28/4/2016, đề nghị S Tư pháp hướng dẫn thực hiện theoCông văn nêu trên.

Riêng đối với trường hợp công dân Việt Nam có thời gian cư trú ởnước ngoài, do Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cho biết không thực hiện được việc xác minh theo yêu cầu của UBND cấp xã, nên đề nghị Sở Tư pháphướng dẫn UBND cấp xã vận dụng quy định tại Điều4 Thông tư số 15/2015/TT-BTP cho phép người yêu cầu lập văn bản cam đoan về việckhông có giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân thời gian cư trú ở nước ngoài,đồng thời cam đoan rõ về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian đó. Cơquan đăng ký hộ tịch cần giải thích để người yêu cầu biết rõ về trách nhiệm vàhệ quả pháp lý về việc cam đoan không đúng sự thật.

2. Đối với việc cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định tạiKhoản 6 Điều 22 của Nghị định s 123/2015/NĐ-CP đề nghị S Tư pháp hướng dẫn thực hiệntheo hướng:

- Trường hợp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được cấp để sử dụng vào mục đích vay vốn, thế chấp, chuyểnnhượng quyền sử dụng đất, nhưng sau đó muốn cấp thêm Giấy xác nhận tình trạnghôn nhân để sử dụng vào mục đích tương tự thì thực hiện theo trình tự, thủ tụccấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mới, không bắt buộc phải nộp lại Giấy xácnhận được cấp trước đây.

- Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận nh trạnghôn nhân để sử dụng vào mục đích kết hôn mà không nộp lại được Giấy xác nhậntình trạng hôn nhân (cũng sử dụng vào mục đích kết hôn) đã được cấp trước đây:

+ Nếu thôngtin về người dự định kết hôn không thay đổi so với Giấy xác nhận tình trạng hônnhân cấp trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã cho người có yêu cầu lập văn bảncam đoan về việc thất lạc, chưa sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đượccấp trước đây để kết hôn, sau đó cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chongười có yêu cầu.

+ Nếu thôngtin về người dự định kết hôn thay đổi so với Giấy xác nhận tình trạng hôn nhâncấp trước đây (xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với người khác)thì Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào thông tin trong Tờ khai và S cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trướcđây, có văn bản trao đổi với cơ quan có liên quan đ kim tra, xác minh về việc sử dụng Giấyxác nhận tình trạng hôn nhân được cấp trước đây (nếu mục đích để kết hôn tại Ủyban nhân dân cấp huyện, cấp xã).

Nếu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trước đây đượccấp để kết hôn vi người nước ngoài tại cơquan có thẩm quyền của nước ngoài thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi văn bản (kèmtheo các tài liệu có liên quan gồm: bản chụp hồ sơ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân lần trước và lần đềnghị cấp lại, bản chụp trang Sổ ghi việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhântrước đây) về Sở Tư pháp, Sở Tư pháp tổng hợp, gửi Cục Hộ tịch, quốc tịch, chng thực để trao đổi với Cơ quan đạidiện của nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, làm rõ.

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh do Cục Hộ tịch, quốctịch, chứng thực gửi, Sở Tư pháp chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã cấp lại hoặc từchối cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người yêu cầu.

Lưu ý, khi cấp lại cần ghi chú rõ trong mục “Ghi chú”của Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trên đây là ý kiến của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứngthực xin gửi để Sở Tư pháp triển khai, thực hiện./.


- Như trên;- Th trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/cáo);- Cổng thông tin điện tử BTP (để đăng tải);- Lưu: VT (Hạnh).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Khanh