BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1007/KTKĐCLGD-KĐPT
V/v xác định nội hàm, tìm minh chứng theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Sở Giáo dục vàĐào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Để triển khai công tác tự đánh giá trường mầm nonthuận lợi và hiệu quả, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáodục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn xác định nội hàm và gợi ý tìm minh chứngcho mỗi chỉ số trong các tiêu chí của Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dụctrường mầm non, ban hành theo Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 củaBộ trưởng Bộ GDĐT. Cụ thể như sau:

I. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Minh chứng là những văn bản, hồ sơ,sổ sách, hiện vật đã và đang có của nhà trường gắn với các chỉ số để xác địnhtừng chỉ số đạt hay không đạt yêu cầu. Minh chứng được sử dụng để chứng minhcho các phân tích, giải thích, từ đó đưa ra các nhận định, kết luận trong báocáo tự đánh giá.

2. Minh chứng đượcthu thập trong hồ sơ lưu trữ của trường mầm non, của các cơ quan có liênquan, hoặc bằng khảo sát, điều tra, phỏng vấn những người có liên quan và quansát các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

3. Minh chứng phải có nguồn gốc rõ ràng và bảo đảmtính chính xác. Căn cứ nội hàm (yêu cầu) của từng chỉ số trong các tiêu chíthuộc Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non, cá nhân hoặcnhóm công tác tiến hành thu thập minh chứng tương ứng, phù hợp để xác định nhàtrường đạt hay không đạt yêu cầu của chỉ số.

4. Mỗi phân tích, mô tả trong phần Mô tả hiện trạng của báo cáotự đánh giá đều phải có minh chứng đi kèm. Cần lựa chọn một, hoặc một vài minhchứng phù hợp với từng nội hàm của chỉ số và ghi ký hiệu đã được mã hóa vào saumỗi phân tích, mô tả, nhận định. Trong nhiều trường hợp, mỗi nội hàm chỉ cần mộtminh chứng. PhầnGợi ý các minh chứng cần thu thậptrong văn bản này chỉ có tínhchất tham khảo,vì vậy khôngnhất thiết phải sử dụng tất cả các gợi ý.

5. Mỗi minh chứng chỉ cần một bản (kể cả những minh chứngđược dùng cho nhiều chỉ số, tiêu chí và tiêu chuẩn), đó là văn bản gốc củanhà trường được lưu trữ theo Luật Lưu trữ, không cần nhân thêm bản đểtránh lãng phí. Minh chứng dùng cho nhiều tiêu chí thì mang ký hiệu của tiêuchí được sử dụng lần thứ nhất.

6.Cần tập hợp, sắp xếp minh chứng trong các hộp(cặp) theo thứ tự mã hóa để dễ tìm kiếm. Những minh chứng đang sử dụng cho côngtác quản lý, công tác dạy và học thì lưu trữ, bảo quản tại nơi đang sử dụngnhưng cần có bảng ghi chú cụ thể để tiện lợi trong việc tra cứu, tìm kiếm.

7. Đối với minh chứng phức tạp,cồng kềnh (như hệ thống hồ sơ, sổ sách; các văn bản, tài liệu, tư liệu có sốlượng lớn và số trang nhiều; các hiện vật,…) nhà trường có thể lập các biểu,bảng tổng hợp, thống kê các dữ liệu, số liệu để thuận tiện cho việc sử dụng.

8. Trong trường hợp không tìm được minh chứng cho một chỉ số, tiêu chí nàođó (do chiến tranh, hỏa hoạn, thiên tai hoặc do nhiều năm trước không lưu hồsơ,...), hội đồng tự đánh giá cần nêu rõ nguyên nhân trong báo cáo tự đánhgiá.

9. Minh chứng được dùng trong báo cáo tự đánh giáphải đầy đủ theo từng năm học và theo chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục củatrường mầm non.

II. XÁC ĐỊNH NỘI HÀM, TÌM MINH CHỨNG

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhàtrường

1. Nhà trường có cơ cấu tổ chứcbộ máy theo quy định của Điều lệ trường mầm non.

a) Có hiệu trưởng, phó hiệutrưởng và các hội đồng (Hội đồng trường đối với trường công lập,Hội đồng quản trị đối với trường dân lập, tư thục, Hội đồng thi đuakhen thưởng và các hội đồng khác trong nhà trường).

Nội hàm của chỉ số:

- Có hiệu trưởng;

- Có đủ số lượng phó hiệu trưởng (trường hạng I có 2 phó hiệu trưởng; trường hạng IIcó 1 phó hiệu trưởng; được bố trí thêm 1 phó hiệu trưởng nếu có từ 5 điểmtrường hoặc có từ 20 trẻ em khuyết tật trở lên).

- Có các hội đồng:

+ Hội đồng trường (đối với trường công lập);

+ Hội đồng quản trị (đối với trường ngoài cônglập);

+ Hội đồng thi đua khen thưởng;

+ Các hội đồng khác: Hội đồng chấm sáng kiến kinhnghiệm; Hội đồng chấm thi giáo viên giỏi; Hội đồng kỷ luật (nếu có), vv...

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng;

- Quyết định thành lập Hội đồng trường đối vớitrường công lập; Hội đồng quản trị đối với trường ngoài công lập;

- Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khenthưởng;

- Quyết định thành lập các hội đồng khác (Hội đồngchấm sáng kiến kinh nghiệm; Hội đồng chấm thi giáo viên dạy giỏi; Hội đồngkỷ luật; vv...);

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Có các tổ chuyên môn và tổvăn phòng.

Nội hàm của chỉ số:

- Có tổ chuyên môn (bao gồm giáo viên, viên chức làmcông tác thiết bị giáo dục và cấp dưỡng. Tổ chuyên môn có tổ trư­ởng và tổphó).

- Có tổ văn phòng (gồm các nhân viên làm công tác ytế trường học, văn thư, kế toán, nhân viên hỗ trợ giáo viên ở các trường thuộcvùng miền núi, dân tộc thiểu số và các nhân viên khác).

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Quyết định về việc thành lập tổ chuyên môn và tổ vănphòng;

- Văn bản quy định về cơ cấu tổ chức của nhà trường;

- Hợp đồng nhân viên hỗ trợ giáo viên;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Có các tổ chức chính trị- xãhội: Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minhvà các tổ chức xã hội khác.

Nội hàm của chỉ số:

- Có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam;

-Có tổchức Công đoàn;

-Có tổ chứcĐoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Có các tổ chức xã hội khác (Hội Cựu giáochức, Hội Phụ nữ, vv...).

Lưu ý:

- Nếu toàn bộ cán bộ, giáo viên,nhân viên của nhà trường đã hết tuổi sinh hoạt đoàn thì không bắt buộc phải cótổ chức đoàn;

- Nếu nhà trường không đủ số lượngđảng viên để thành lập chi bộ thì phải có tổ đảng.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Quyết định thành lập tổ chức Đảng Cộng sảnViệt Nam của trường (hoặc nghị quyết, biên bản đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở;quyết định chuẩn y, công nhận Ban chấp hành, Chi uỷ, Bí thư, Phó Bí thư, Tổtrưởng tổ đảng, vv...);

- Văn bản phân công nhiệm vụ của tổ đảng hoặc đảngviên;

- Quyết định về việc thành lập Công đoàn nhà trường(hoặc nghị quyết, biên bản đại hội công đoàn, quyết định chuẩn y, công nhận Banchấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, vv...);

- Quyết định thành lập hoặc nghị quyết, biên bản đạihội Chi đoàn giáo viên, nhân viên của nhà trường;

- Quyết định thành lập hoặc nghị quyết, biên bản đạihội các tổ chức xã hội khác;

- Các minh chứng khác (nếu có).

2. Nhà trường có số điểm trường, sốlớp, số lượng trẻ theo quy định của Điều lệ trường mầm non.

a) Có không quá 7 điểm trường vàđược đặt tại trung tâm khu dân cư.

Nội hàm của chỉ số: Nhà trường có không quá 7 điểm trường,được đặt tại trung tâm khu dân cư (Hiệu trưởng phân công một phó hiệu trưởnghoặc giáo viên phụ trách điểm trường).

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Quyết định thành lập điểm trường;

- Quyết định giao đất để xây dựng điểm trường của cấpcó thẩm quyền;

- Biên bản bàn giao cơ sở vật chất giữa nhà trườngvới các cơ quan hoặc với địa phương;

- Kế hoạch phát triển của nhà trường được Phòng GDĐTphê duyệt;

- Văn bản của hiệu trưởng phân công nhiệm vụ cho phóhiệu trưởng hoặc giáo viên phụ trách điểm trường;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Có số lượng trẻ và số lượng nhómtrẻ, lớp mẫu giáo theo quy định.

Nội hàm của chỉ số: Nhà trường có số lượng trẻ và số lượng nhómtrẻ, lớp mẫu giáo theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 của Điều lệ trường mầm non.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Hồ sơ quản lý trẻ của nhà trường;

- Bảng thống kê số nhóm/lớp, số học sinh và số liệubình quân học sinh/lớp;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Trẻ được phân chia theo độ tuổi,được tổ chức bán trú và học 2 buổi/ngày.

Nội hàm của chỉ số:

-Trẻ được phân chia theo độ tuổi theo quy định (Trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi;từ 13 đến 24 tháng tuổi; từ 25 đến 36 tháng tuổi. Trẻ em từ 3- 4 tuổi;4-5 tuổi;5 - 6 tuổi).

Lưu ý: Trong một lớp, có thể có nhiều nhóm trẻ ở các độ tuổi khác nhau.

- Trẻ được tổ chức bán trú;

- Trẻ được học 2 buổi/ngày.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Hồ sơ quản lý bán trú;

- Hồ sơ quản lý trẻ học 2 buổi/ngày;

- Các minh chứng khác (nếu có).

3. Nhà trườngchấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định củachính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục các cấp; thực hiện tốt cácphong trào thi đua do ngành giáo dục và địa phương phát động.

a) Thực hiện tốt các chủ trương,chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến giáo dục mầm non.

Nội hàm của chỉ số: Thực hiện tốt các chủtrương, chính sách liên quan đến giáo dục mầm non.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường có nội dungđánh giá việc thực hiện các chủ trương, chính sáchĐảng và pháp luật củaNhà nước liên quan đến giáo dục mầm non;

- Bằng khen, giấy khen của cơ quan quản lý cấp trênvới nhà trường;

- Giấy chứng nhận đơn vị văn hoá;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Chấp hành sự chỉ đạo, quản lý củacấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệpvụ và chế độ báo cáo với cơ quan quản lý giáo dục cấp trên.

Nội hàm của chỉ số:

-Chấp hành sự chỉ đạo, quản lý của cấp ủy Đảng, chính quyềnđịa phương;

- Chấp hành sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của cơquan quản lý giáo dục cấp trên;

- Thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường có nội dungđánh giá việc chấp hành sự chỉ đạo, quản lý của các cấp;

- Bằng khen, giấy khen của cơquan quản lý giáo dục cấp trên với nhà trường;

- Sổ theo dõi công văn đi, đến của nhà trường;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Thường xuyên tổ chức và duy trìcác phòng trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và quy định của Nhà nước.

Nội hàm của chỉ số: Tổ chức và duy trì các phòngtrào thi đua.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua của nhàtrường;

- Báo cáo tổng kết năm học có nội dung đánh giá việcthực hiện các phong trào thi đua;

- Báo cáo kết quả thi đua của nhà trường;

- Danh sách cán bộ, giáo viênđược khen thưởng trong các phong trào thi đua;

- Các minh chứng khác (nếu có).

4. Nhà trường thực hiện công tácquản lý chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

a) Có kế hoạch hoạt động của trườngtheo tuần, tháng, năm học.

Nội hàm của chỉ số: Nhà trường có kế hoạch hoạtđộng theo tuần, tháng, năm học.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

-Kế hoạch công tác của nhà trường theo tuần,tháng, năm học;

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý củahiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường về các hoạt động giáo dục trong nămhọc;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Có các biện pháp chỉ đạo, kiểmtra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ và các hoạt độnggiáo dục khác; thực hiện quản lý chuyên môn, kiểm tra nội bộ theo quy định.

Nội hàm của chỉ số:

- Có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá;

- Thực hiện quản lý chuyên môn, kiểm tra nội bộ.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý củahiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường về các hoạt động giáo dục trong nămhọc;

- Văn bản của cấp có thẩm quyền đánh giá hiệutrưởng, phó hiệu trưởng về công tác quản lý nhà trường;

- Các văn bản của nhà trường có nêu các biện phápchỉ đạo của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Có đủ hồ sơ, sổ sách và được lưutrữ theo quy định.

Nội hàm của chỉ số:

- Nhà trường có đủ hồ sơ, sổ sách (Hồ sơ quản lý trẻ emhọc hoà nhập (nếu có); Hồ sơ quản lý nhân sự; Hồ sơ quản lý chuyên môn; Sổ lưutrữ các văn bản, công văn; Hồ sơ quản lý tài sản, cơ sở vật chất, tài chính; Hồsơ quản lý bán trú).

- Hồ sơ, sổ sách được lưu trữ theo quy định.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Các hồ sơ, sổ sách theo quy định;

- Báo cáo tổng kết năm học có nội dung đánh giá côngtác lưu trữ, bảo quản hồ sơ, sổ sách;

- Các minh chứng khác (nếu có).

5. Nhà trường thực hiện quản lý tàichính, tài sản theo các quy định của Nhà nước.

a) Có đầy đủ hệ thống văn bản quyđịnh hiện hành về quản lý tài chính, tài sản liên quan đến trường mầm non và cóquy chế chi tiêu nội bộ.

Nội hàm của chỉ số:

- Có đầy đủ hệ thống văn bản về quản lý tài chính,tài sản liên quan đến trường mầm non;

- Có quy chế chi tiêu nội bộ.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Hệ thống văn bản quy định hiện hành về quảnlý tài chính (các văn bản có liên quan đến hoạt động thu, chi tài chính củanhà trường);

- Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Lập dự toán, thực hiện thu, chi,quyết toán và báo cáo tài chính, kiểm kê tài sản theo quy định.

Nội hàm của chỉ số:

- Nhà trường lập dự toán, thực hiện thu, chi, quyếttoán theo quy định.

- Thực hiện báo cáo tài chính, kiểm kê tài sản theoquy định.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Dự toán tài chính hằng năm của nhà trường;

- Chứng từ thu, chi, quyết toán tài chính hằng năm;

- Báo cáo tài chính hằng năm;

- Biên bản kiểm kê tài sản hằng năm;

- Kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của cơ quancó thẩm quyền;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Thực hiện quản lý, lưu trữ hồ sơ,chứng từ; thực hiện công khai tài chính và kiểm tra tài chính theo quyđịnh.

Nội hàm của chỉ số:

- Thực hiện quản lý, lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo quyđịnh;

- Thực hiện công khai tài chính;

- Thực hiện kiểm tra tài chính theo quy định.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Báo cáo quyết toán tài chính hằng năm;

- Báo cáo kiểm toán (nếu có);

- Kết luận, biên bản thanh tra, kiểm tra tài chính;

- Báo cáo tổng kết năm học có nội dung về việc sửdụng kinh phí của trường;

- Biên bản, nghị quyết của hội nghị cán bộ giáo viên,công nhân viên hằng năm có nội dung công khai tài chính;

- Các minh chứng khác (nếu có).

6. Nhà trường chú trọng công tácchăm sóc sức khoẻ cho trẻ và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

a) Tổ chức khámsức khỏe định kỳ ít nhất hai lần/năm học (vào hai học kỳ) đối với trẻ; ít nhấtmột lần/năm học đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên.

Nội hàm của chỉ số:

- Khám sức khỏe cho trẻ ít nhấthai lần/năm học;

- Khám sức khỏe cho cán bộ, giáoviên, nhân viên ít nhất một lần/năm học.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Văn bản thỏa thuận hoặc kếhoạch phối hợp giữa nhà trường và cơ sở y tế về việc khám sức khỏe cho cán bộ,giáo viên, nhân viên và trẻ;

- Lịch khám sức khoẻ cho trẻ vàcán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường;

- Sổ theo dõi sức khoẻ của trẻvà cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Thường xuyêngiáo dục vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường cho trẻ.

Nội hàm của chỉ số: Nhà trường thường xuyên giáodục trẻ vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Tài liệu tuyên truyền giáo dục trẻ về vệ sinh cánhân và vệ sinh môi trường;

- Tranh ảnh hướng dẫn trẻ vệ sinh cá nhân và vệ sinhmôi trường;

- Hồ sơ quản lí chuyên môn có liên quan đến giáo dụcvệ sinh cho trẻ;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Thường xuyên tổ chức vệ sinh họcđường, vệ sinh môi trường và thực hiện các hoạt động khác về y tế trường học.

Nội hàm của chỉ số:

- Thường xuyên tổ chức vệ sinh học đường, vệ sinh môitrường;

- Thực hiện các hoạt động khác về y tế trường học.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Lịch vệ sinh trường, lớp; vệ sinh môi trường;

- Hợp đồng với tổ chức, cá nhân đảm nhiệm việc vệsinh trường, lớp;

- Các minh chứng khác (nếu có).

7. Nhà trường bảo đảm an ninh trậttự, an toàn tuyệt đối cho trẻ và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

a) Có phương án cụ thể bảo đảm anninh trật tự trong nhà trường.

Nội hàm của chỉ số: Nhà trường có phương án bảođảm an ninh trật tự trong nhà trường.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Phương án đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trườnghằng năm;

- Báo cáo tổng kết năm học có nội dung đánh giá vềđảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường hằng năm;

- Văn bản phối hợp với cơ quan công an về thực hiệnphương án bảo đảm an ninh cho trường;

- Hợp đồng với tổ chức, cá nhân thực hiện việc đảmbảo an ninh, trật tự trong trường;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Có phương án cụ thể phòng chốngtai nạn thương tích, phòng chống cháy nổ; phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thựcphẩm trong nhà trường.

Nội hàm của chỉ số:

- Có phương án phòng chống tai nạn thương tích;

- Có phương án phòng chống cháy nổ;

- Có phương án phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thựcphẩm.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Phương án phòng chống tai nạn thương tích, phòngchống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.

- Báo cáo tổng kết năm học có đánh giá nội dung việcphòng chống tai nạn thương tích, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh,ngộ độc thực phẩm trong nhà trường;

- Văn bản phối hợp với cơ quan công an và cơ quan ytế về phương án phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống cháy nổ; phòngchống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm trong nhà trường;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻvà cho cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường.

Nội hàm của chỉ số: Bảo đảm an toàn tuyệt đốicho trẻ và cho cán bộ giáo viên, nhân viên.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Văn bản của cơ quan công an, chính quyền địa phươngđánh giá việc bảo đảm an toàn cho trẻ và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Báo cáo tổng kết năm học có đánh giá nội dung việcbảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ và cho cán bộ giáo viên, nhân viên của nhàtrường.

- Các minh chứng khác (nếu có).

8. Nhà trường tổ chức các hoạt độnglễ hội, văn nghệ, vui chơi phù hợp với điều kiện địa phương.

a) Có nội dung hoạt động lễ hội, vănnghệ, vui chơi theo từng tháng, từng năm học và thực hiện đúng tiến độ, đạthiệu quả.

Nội hàm của chỉ số:

- Có nội dung hoạt động lễ hội, văn nghệ, vui chơitheo từng tháng, từng năm học;

- Thực hiện đúng tiến độ, đạt hiệu quả nội dung hoạtđộng.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Kế hoạch của nhà trường có nội dung hoạt động lễhội, văn nghệ, vui chơi theo từng tháng, từng năm học;

- Báo cáo tổng kết năm học có đánh giá nội dung hoạtđộng lễ hội, văn nghệ, vui chơi theo từng tháng, từng năm học;

- Ảnh tư liệu (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Mỗi năm học tổ chức ít nhất 1 lầncho trẻ từ 4 đến 5 tuổi tham quan địa danh, di tích lịch sử, văn hoá địa phươnghoặc mời nghệ nhân ở địa phương hướng dẫn trẻ làm đồ chơi dân gian.

Nội hàm của chỉ số: Mỗi năm học, tổ chức ít nhất1 lần cho trẻ từ 4 tuổi trở lên tham quan hoặc mời nghệ nhân hướng dẫn trẻlàm đồ chơi dân gian.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Kế hoạch năm học của nhà trường có nội dung tổchức cho trẻ từ 4 tuổi trở lên tham quan địa danh, di tích lịch sử, văn hoáđịa phương hoặc mời nghệ nhân ở địa phương nói chuyện, hướng dẫn trẻ làm đồchơi dân gian;

- Báo cáo tổng kết năm học có đánh giá nội dung tổchức cho trẻ từ 4 tuổi trở lên tham quan địa danh, di tích lịch sử, văn hoáđịa phương hoặc mời nghệ nhân ở địa phương nói chuyện, hướng dẫn trẻ làm đồchơi dân gian;

- Hợp đồng tổ chức tham quan cho trẻ;

- Ảnh tư liệu (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Phổ biến, hướngdẫn cho trẻ các trò chơi dân gian, các bài ca dao, đồng dao, bài hát dân ca phùhợp.

Nội hàm của chỉ số: Nhà trường phổ biến, hướngdẫn các trò chơi dân gian, các bài ca dao, đồng dao, bài hát dân ca phù hợp chotrẻ.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Hồsơ quản lý chuyên môn;

- Tàiliệu phổ biến, hướng dẫn trẻ;

- Ảnhtư liệu (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).

9. Các tổ chuyên môn và tổ vănphòng của nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ trườngmầm non.

a) Có kế hoạch hoạt động chung củatổ theo tuần, tháng, năm học; sinh hoạt định kỳ ít nhất hai tuần một lần.

Nội hàm của chỉ số:

- Tổ chuyên môn và tổ văn phòng có kế hoạch hoạt độngtheo tuần, tháng, năm học;

- Tổ chuyên môn và tổ văn phòng sinh hoạt định kỳ ítnhất hai tuần một lần.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng,năm học;

- Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn của tổ trưởng, tổphó hoặc thành viên trong tổ có ghi nội dung các cuộc họp tổ chuyên môn;

- Biên bản sinh hoạt chuyên môn của tổ;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Thực hiện bồidưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của nhà trường; quản lý tốt tài liệu,đồ dùng, đồ chơi, thiết bị, tài sản, tài chính, hồ sơ của tổ và của nhà trường.

Nội hàm của chỉ số: Tổ chuyênmôn và tổ văn phòng:

- Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn,nghiệp vụ theo kế hoạch;

- Quản lý tốt tài liệu, đồ dùng,đồ chơi, thiết bị, tài sản, tài chính, hồ sơ của tổ và của nhà trường.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Kế hoạch của trường về việc bồi dưỡng chuyênmôn, nghiệp vụ cho giáo viên, nhân viên;

- Biên bản họp tổ có nêu các hình thức và nội dungbồi dưỡng theo kế hoạch của trường;

- Sổ ghi chép các nội dung học tập, bồi dưỡng chuyênmôn, nghiệp vụ của giáo viên, nhân viên trong tổ;

- Biên bản kiểm kê tài liệu, đồdùng, đồ chơi, thiết bị, tài sản, tài chính, hồ sơ của tổ và của nhà trườnghằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Đánh giá, xếp loại, đề xuất khenthưởng, kỷ luật giáo viên, nhân viên trong tổ.

Nội hàm của chỉ số: Tổ chuyên môn và tổ vănphòng thực hiện việc đánh giá, xếp loại, đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáoviên, nhân viên trong tổ.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Biên bản đánh giá, xếp loại công chức hằngnăm;

- Nghị quyết họp tổ có nội dung đánh giá, xếp loại,đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên, nhân viên trong tổ;

- Báo cáo tổng kết năm học có nội dung đánh giá, xếploại, đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên, nhân viên;

- Biên bản về đánh giá, xếp loại giáo viên theo quyđịnh Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non hằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý,giáo viên và nhân viên

1. Hiệu trưởng,phó hiệu trưởng đạt các yêu cầu theo quy định của Điều lệ trường mầm non và cóđủ năng lực để triển khai các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

a) Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cóthời gian công tác liên tục trong giáo dục mầm non ít nhất là 5 năm đối vớihiệu trưởng và 3 năm đối với phó hiệu trưởng; có bằng trung cấp sư phạm mầm nontrở lên, đã qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục.

Nội hàm của chỉ số:

- Hiệu trưởng có thời gian công tác liên tục tronggiáo dục mầm non ít nhất là 5 năm;

- Phó hiệu trưởng có thời gian công tác liên tụctrong giáo dục mầm non ít nhất là 3 năm;

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cóbằng trung cấp sư phạm mầm non trở lên;

- Đã qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sơ yếu lý lịch có ghi quá trình công tác của hiệutrưởng và phó hiệu trưởng;

- Văn bằng, giấy chứng nhận, chứng chỉ có liên quan;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Có năng lực quản lý và tổ chứccác hoạt động của nhà trường, nắm vững Chương trình Giáo dục mầm non; có khảnăng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và chỉ đạo chuyên môn.

Nội hàm của chỉ số: Hiệu trưởng, phó hiệutrưởng:

- Có năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động củanhà trường;

- Nắm vững Chương trình Giáo dục mầm non;

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lývà chỉ đạo chuyên môn.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Bằng khen, giấy khen của hiệu trưởng, phó hiệutrưởng;

- Chứng chỉ tin học của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng;

- Kết quả đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theoChuẩn hiệu trưởng trường mầm non;

- Hình ảnh về việc sử dụng công nghệ thông tin củahiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong công tác quản lý và chỉ đạo chuyên môn (nếucó).

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Có phẩm chất đạo đức tốt, đượcgiáo viên, cán bộ, nhân viên trong trường và nhân dân địa phương tín nhiệm.

Nội hàm của chỉ số: Hiệu trưởng, phó hiệutrưởng:

- Có phẩm chất đạo đức tốt;

- Được giáo viên, cán bộ, nhân viên trong trường vànhân dân địa phương tín nhiệm.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Biên bản về việc tập thểnhà trường tín nhiệm phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyênmôn đối với cán bộ quản lý (01 lần bầu tín nhiệm/01 năm học);

- Đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởnghằng năm theo quy định về Chuẩn Hiệu trưởng trường mầm non;

- Các minh chứng khác (nếu có).

2. Giáoviên của nhà trường đủ số lượng, đạt các yêu cầu về trình độ đào tạo theo quyđịnh của Điều lệ trường mầm non, có hiểu biết về văn hóa và ngôn ngữ dân tộcphù hợp với địa bàn công tác, có kiến thức cơ bản về giáo dục hoà nhập trẻkhuyết tật.

a) Có đủ số lượng giáo viên theo quyđịnh.

Nội hàm của chỉ số: Nhà trường có đủ số lượnggiáo viên theo quy định tại Thông tư số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007của Bộ GDĐT và Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trongcác cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Hồ sơ quản lý nhân sự của nhà trường;

- Danh sách giáo viên nhà trường (hiệu trưởng ký tên,đóng dấu);

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) 100% giáo viên đạt trình độchuẩn, trong đó có ít nhất 30% số giáo viên trên chuẩn về trình độ đào tạo.

Nội hàm của chỉ số: Nhà trường có 100% giáoviên đạt trình độ chuẩn, trong đó có ít nhất 30% số giáo viên trên chuẩn vềtrình độ đào tạo.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Hồ sơ quản lý nhân sự của nhà trường;

- Danh sách giáo viên của trường có thông tin vềtrình độ đào tạo;

- Văn bằng đào tạo của giáo viên;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Có hiểu biết về văn hóa và ngônngữ dân tộc phù hợp với địa bàn công tác và có kiến thức cơ bản về giáo dục hoànhập trẻ khuyết tật.

Nội hàm của chỉ số: Giáo viên nhà trường:

- Có hiểu biết về văn hóa vàngôn ngữ dân tộc phù hợp với địa bàn công tác;

- Có kiến thức cơ bản về giáo dục hoà nhập trẻ khuyếttật.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường cónội dung đánh giá về việc giáo viên: Có hiểu biết về văn hóa và ngôn ngữdân tộc phù hợp với địa bàn công tác; có kiến thức cơ bản về giáo dục hoà nhậptrẻ khuyết tật;

- Hình ảnh tư liệu (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).

3. Giáo viên thực hiện công tác chămsóc, giáo dục trẻ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

a) Thực hiện công tác chăm sóc, giáodục trẻ theo Chương trình Giáo dục mầm non.

Nội hàm của chỉ số: Giáo viên nhà trường thựchiện công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo Chương trình Giáo dục mầm non.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Hồ sơ quản lý chuyên môn;

- Hồ sơ quản lý bán trú;

- Sổ kế hoạch giáo dục trẻ em;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Quản lý trẻ về mọi mặt trong thờigian trẻ ở nhà trường.

Nội hàm của chỉ số: Giáo viên nhà trường quản lýtrẻ về mọi mặt trong thời gian trẻ ở nhà trường.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sổtheo dõi trẻ: điểm danh, theo dõi đánh giá trẻ;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Quan tâm đến trẻ, đối xử côngbằng và tôn trọng nhân cách của trẻ; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng củatrẻ.

Nội hàm của chỉ số: Giáo viên nhà trường:

- Quan tâm đến trẻ;

- Đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ;

- Bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sổtheo dõi trẻ: điểm danh, theo dõi đánh giá trẻ;

- Biên bản đánh giá, xếp loại giáoviên hằng năm;

- Ý kiến của Ban đại diện cha mẹ học sinhnhận xét về giáo viên hằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

4. Giáo viên thực hiện nghiêm túcviệc tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; vận dụng sáng tạo,có hiệu quả các phương pháp giáo dục và ứng dụng công nghệ thông tin trong cáchoạt động giáo dục.

a) Thực hiệnnghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng hè, bồi dưỡng chuyên đềvà tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Nội hàm của chỉ số: Giáo viên nhà trường thựchiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng hè, bồi dưỡngchuyên đề và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sổ ghichép của giáo viên có các nội dung bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng hè, bồidưỡng chuyên đề và tự bồi dưỡng nângcao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Vănbản của nhà trường về việc giáo viên tham gia chương trình bồi dưỡng thườngxuyên, bồi dưỡng hè, bồi dưỡng chuyên đề;

-Báo cáo thu hoạch của giáo viên sau các đợt tập huấn, bồi dưỡngchuyên đề;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Vận dụng sáng tạo, có hiệu quảcác phương pháp giáo dục trong việc tổ chức hoạt động vui chơi, học tập chotrẻ; khai thác các tình huống trong cuộc sống để tổ chức hoạt động giáo dục trẻmột cách phù hợp; tạo cơ hội cho trẻ tìm tòi, khám phá, khuyến khích trẻ sángtạo.

Nội hàm của chỉ số: Giáo viên nhà trường:

- Vận dụng sáng tạo, có hiệu quả các phương pháp giáodục trong việc tổ chức hoạt động vui chơi, học tập cho trẻ;

- Khai thác các tình huống trong cuộc sống để tổ chứchoạt động giáo dục trẻ một cách phù hợp;

- Tạo cơ hội cho trẻ tìm tòi, khám phá, khuyến khíchtrẻ sáng tạo.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sáng kiến kinh nghiệm; đồ dùng, đồ chơi tự làm củagiáo viên;

- Hồ sơ quản lý chuyên môn của nhà trường;

- Sổ dự giờ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổtrưởng có đánh giá hiệu quả các phương pháp giáo dục trong việc tổ chức hoạtđộng vui chơi, học tập cho trẻ;

- Sản phẩm của trẻ trên lớp;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Sử dụng công nghệ thông tin trongcác hoạt động chuyên môn và trong chăm sóc, giáo dục trẻ.

Nội hàm của chỉ số: Giáo viên biết sử dụng côngnghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn và trong chăm sóc, giáo dục trẻ.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Các tư liệu phục vụ chuyên môn giáo viên khai thácđược từ việc sử dụng công nghệ thông tin;

- Hình ảnh về việc sử dụng công nghệ thông tin củagiáo viên trong các hoạt động chuyên môn và trong chăm sóc, giáo dục trẻ (nếucó);

- Sổ dự giờ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổtrưởng có đánh giá việc giáo viên sử dụng công nghệ thông tin trong các hoạtđộng chuyên môn và trong chăm sóc, giáo dục trẻ;

- Các minh chứng khác (nếu có).

5. Nhân viên của trường đạt các yêucầu theo quy định của Điều lệ trường mầm non.

a) Có đủ số lượng nhân viên theoquy định.

Nội hàm của chỉ số:

Nhà trường có đủ lượng nhân viên theo quy định tại Thôngtư số 71/2007/TTLT-BGDĐT- BNV ngày 28 tháng 11 năm 2007 liên tịch Bộ Giáo dụcvà Đào tạo và Bộ Nội vụ, hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sởgiáo dục mầm non công lập (trường mầm non hạng I được bố trí: 1 kế toán, 1 cánbộ y tế học đường và 1 văn thư; trường mầm non hạng 2 được bố trí: 1 kế toán và1 cán bộ y tế học đường; với địa bàn không có cơ sở dịch vụ cung ứng cho việcnấu ăn cho trẻ thì được thuê khoán người nấu ăn: 1 người phục vụ 50 trẻ mẫugiáo hoặc 35 trẻ nhà trẻ).

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Hồ sơ quản lý nhân sự;

- Danh sách nhân viên nhà trường (hiệu trưởng ký tên,đóng dấu);

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Nhân viên y tế học đường và kếtoán có trình độ trung cấp trở lên theo đúng chuyên môn; nhân viên thủ quỹ, vănthư, bảo vệ và các nhân viên khác được bồi dưỡng về nghiệp vụ theo công việcđược giao; nhân viên nấu ăn có chứng chỉ nghề nấu ăn.

Nội hàm của chỉ số:

- Nhân viên y tế học đường và kế toán có trình độtrung cấp trở lên theo đúng chuyên môn;

- Nhân viên thủ quỹ, văn thư, bảo vệ và các nhân viênkhác được bồi dưỡng về nghiệp vụ theo công việc được giao;

- Nhân viên nấu ăn có chứng chỉ nghề nấu ăn.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Văn bằng, chứng chỉ của các nhân viên;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Thực hiệnđầy đủ các nhiệm vụ theo quy định.

Nộihàm của chỉ số: Nhân viên nhà trường thực hiện đầy đủ các nhiệm vụtheo quy định tại Điều 36 của Điều lệ trường mầm non.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Biên bản đánh giá, xếp loại nhân viênhằng năm;

- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường hằng năm cónội dung đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của nhân viên;

- Các minh chứng khác (nếu có).

6. Cán bộ, giáo viên và nhân viêncủa nhà trường được đánh giá xếp loại hằng năm.

a) Có ít nhất 50% số cán bộ, giáoviên, nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến và có ít nhất 1 người đạt danhhiệu chiến sĩ thi đua từ cấp cơ sở trở lên.

Nội hàm của chỉ số:

- Nhà trường có ít nhất 50% số cán bộ, giáo viên,nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến;

- Có 1 chiến sĩ thi đua từ cấp cơ sở trở lên.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Biên bản về đánh giá, xếp loại giáo viên hằng năm;

- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại giáo viênhằng năm;

- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường hằng nămcó số liệu thống kê về danh hiệu thi đua của cán bộ, giáo viên, nhânviên;

- Bằng khen, giấy khen của cán bộ, giáo viên, nhânviên; quyết định khen thưởng các cấp;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Có ít nhất 50% giáo viên được xếploại khá trở lên, không có giáo viên bị xếp loại kém theo quy định về Chuẩnnghề nghiệp giáo viên mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Nội hàm của chỉ số:

- Nhà trường có ít nhất 50% giáo viên được xếp loạikhá trở lên;

- Không có giáo viên bị xếp loại kém theo quy định vềChuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Biên bản về đánh giá, xếp loại giáo viên hằng nămtheo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại giáo viênhằng năm;

- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường hằng nămcó số liệu về đánh giá xếp loại giáo viên;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Không có cán bộ, giáo viên, nhânviên bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

Nội hàm của chỉ số: Không có cán bộ, giáo viên,nhân viên bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Hồ sơ quản lý nhân sự của nhà trường;

- Báo cáo tổng kết năm học có nội dung đánh giá, xếploại, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Các minh chứng khác (nếu có).

7. Cán bộ, giáo viên và nhân viênđược đảm bảo các quyền lợi theo quy định của pháp luật.

a) Đ­ược đảmbảo các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ.

Nội hàm của chỉ số: Cán bộ, giáo viên và nhânviên đ­ược đảm bảo các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Báo cáo tổng kết công tác của Công đoàn nhà trườnghằng năm;

- Báo cáo tại hội nghị cán bộ, công chứchằng năm;

- Báo cáo tổng kết năm học có nội dung đánh giá việcnhà trườngđảm bảo các điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụchăm sóc, giáo dục trẻ;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Được đào tạo, bồi dưỡng nâng caotrình độ chuyên môn, nghiệp vụ; được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác khiđi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

Nội hàm của chỉ số:

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường được đàotạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác khi đihọc để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Báo cáo tổng kết công tác của Công đoàn nhà trườnghằng năm;

- Báo cáo tại hội nghị cán bộ, công chứchằng năm;

- Báo cáo tổng kết năm học có nội dung đánh giá việcđào tạo nâng cao trình độ của cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự;được h­ưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định của pháp luật.

Nội hàm của chỉ số: Cán bộ, giáo viên, nhân viênnhà trường:

- Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự;

- Được h­ưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Báo cáo tại hội nghị cán bộ, công chứchằng năm;

- Báo cáo tổng kết năm học có nội dung đánh giá việccán bộ, giáo viên, nhân viên được bảo vệ nhân phẩm, danh dự; được h­ưởng mọiquyền lợi về vật chất, tinh thần;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất vàtrang thiết bị

1. Nhà trường có diện tích, khuônviên và các công trình đảm bảo yêu cầu về thiết kế theo quy định của Điều lệtrường mầm non.

a) Có đủ diện tích đất sử dụng theoquy định, các công trình của nhà trường được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố.

Nội hàm của chỉ số:

-Nhà trường códiện tích đất sử dụng theo quy định (Diện tích sử dụng đất bình quân tối thiểu12m2 cho một trẻ đối với khu vực nông thôn và miền núi; 8m2 chomộttrẻ đối với khu vực thành phố và thị xã);

- Các công trình của nhà trường được xây dựng kiên cốhoặc bán kiên cố.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất của nhàtrường;

- Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Có biển têntrường, khuôn viên có tường, rào bao quanh.

Nội hàm của chỉ số:

- Có biển tên trường;

- Khuôn viên có tường, rào baoquanh.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sơ đồ khuôn viên của nhà trường;

- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;

- Ảnh chụp toàn cảnh nhà trường (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Có nguồn nước sạch và hệ thốngcống rãnh hợp vệ sinh.

Nội hàm của chỉsố: Có nguồn nước sạch và hệ thống cống rãnh hợp vệ sinh.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sơ đồ tổng thể của nhà trường;

- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;

- Chứng nhận có nguồn nước sạch của ngành y tế;

- Các minh chứng khác (nếu có).

2. Nhà trườngcó sân, vườn và khu vực cho trẻ chơi đảm bảo yêu cầu.

a) Diện tích sân chơi được quyhoạch, thiết kế phù hợp, có cây xanh, được cắt tỉa đẹp, tạo bóng mát sântrường.

Nội hàm của chỉ số:

- Diện tích sân chơi được quy hoạch, thiết kế phùhợp;

- Có cây xanh, được cắt tỉa đẹp, tạo bóng mát sântrường.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sơ đồ khu vực sân chơi của nhà trường;

- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;

- Ảnh chụp sân chơi của nhà trường (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Có vườn câydành riêng cho trẻ chăm sóc, giúp trẻ khám phá, học tập.

Nội hàm của chỉ số: Có vườncây dành riêng cho trẻ chăm sóc, giúp trẻ khám phá, học tập.

Lưu ý: Tùy theo điều kiện củatừng trường để xây dựng vườn cây cho trẻ chăm sóc, vườn cây có thể ởtrên mặt đất hoặc trên cao, không nhất thiết phải có diện tích rộng.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sơ đồ vườn cây của nhà trường;

- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;

- Ảnh chụp vườn cây nhà trường (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Khu vực trẻ chơi ngoài trời đượclát gạch, láng xi măng hoặc trồng thảm cỏ; có ít nhất 5 loại đồ chơi ngoài trờiđảm bảo an toàn, phù hợp với trẻ.

Nội hàm của chỉ số:

-Khu vực trẻchơi ngoài trời được lát gạch, láng xi măng hoặc trồng thảm cỏ;

- Có ít nhất 5 loại đồ chơi ngoài trời đảm bảo antoàn, phù hợp với trẻ.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sơ đồ khu vực trẻ chơi ngoài trời của nhàtrường;

- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;

- Ảnh chụp khu vực trẻ chơi ngoài trời của nhà trường(nếu có);

- Thống kê danh mục đồ chơi;

- Các minh chứng khác (nếu có).

3. Nhà trường có phòng sinh hoạtchung, phòng ngủ và hiên chơi đảm bảo yêu cầu.

a) Phòng sinh hoạt chung (có thểdùng làm nơi ăn, ngủ cho trẻ) đảm bảo diện tích trung bình 1,5 - 1,8m2cho một trẻ, đủ ánh sáng tự nhiên và thoáng, nền láng xi măng, lát gạch hoặc gỗmầu sáng không trơn trượt; có đủ bàn ghế chogiáo viên và trẻ, tranh ảnh, hoa, cây cảnh trang trí đẹp, phù hợp; có đủ đồdùng, thiết bị theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội hàm của chỉ số: Nhà trường có:

- Phòng sinh hoạt chung (có thể dùng làm nơi ăn, ngủcho trẻ) đảm bảo diện tích trung bình 1,5 - 1,8m2 cho một trẻ, đủánh sáng tự nhiên và thoáng, nền láng xi măng, lát gạch hoặc gỗ mầu sáng khôngtrơn trượt;

- Có đủ bàn ghế cho giáo viên vàtrẻ;

- Tranh ảnh, hoa, cây cảnh trangtrí đẹp, phù hợp;

- Có đủ đồ dùng, thiết bị theoquy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sơ đồ phòng sinh hoạt chung của nhà trường;

- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;

- Sổ theo dõi tài sản, thiết bị của nhà trường;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Phòng ngủđảm bảo diện tích trung bình 1,2 -1,5m2 cho một trẻ, yên tĩnh,thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, có đủ các đồ dùng phục vụ trẻ ngủ.

Nội hàm của chỉ số:

Phòng ngủ đảm bảo:

- Diện tích trung bình 1,2 -1,5m2cho một trẻ;

- Yên tĩnh, thoáng mát về mùahè, ấm áp về mùa đông;

- Đầy đủ các đồ dùng phục vụ trẻngủ.

Lưu ý: Nếutrường sử dụng phòng sinh hoạt chung làm phòng ngủ thì chỉ số nàyđược xác định là đạt yêu cầu.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sơ đồ khu vực phòng ngủ của trẻ;

- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;

- Sổ theo dõi (hoặc biên bản bàn giao) tài sản, thiếtbị của hiệu trưởng với giáo viên phụ trách mỗi lớp;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Hiên chơi (vừa có thể là nơi trẻăn trưa) đảm bảo diện tích trung bình 0,5- 0,7m2 cho một trẻ, chiềurộng không dưới 2,1m; có lan can bao quanh cao 0,8 -1m; khoảng cách giữa cácthanh gióng đứng không lớn hơn 0,1m.

Nội hàm của chỉ số:

Hiên chơi (vừa có thể là nơi trẻ ăn trưa):

- Đảm bảo trung bình 0,5- 0,7m2 cho mộttrẻ, chiều rộng không dưới 2,1m;

- Có lan can bao quanh cao 0,8 -1m;

- Khoảng cách giữa các thanh gióng đứng không lớn hơn 0,1m.

Lưu ý: Nếu trường có hiên chơi đảm bảo các yêu cầukhác nhưng diện tích và chiều rộng không đủ theo quy định thì tùytình hình cụ thể, nhà trường và đoàn đánh giá ngoài thống nhấtđánh giá chỉ số này đạt hoặc không đạt.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sơ đồ khu vực hiên chơi của trẻ;

- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;

- Ảnh chụp khu vực hiên chơi (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).

4. Nhà trường có phòng giáo dụcthể chất, phòng giáo dục nghệ thuật, nhà vệ sinh, bếp ăn theo quy định của Điềulệ trường mầm non.

a) Phòng giáo dụcthể chất, phòng giáo dục nghệ thuật có diện tích tối thiểu là 60m2,thoáng mát, đủ ánh sáng, có đủ trang bị, thiết bị phục vụ dạy và học.

Nội hàm của chỉ số:

Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật:

- Có diện tích tối thiểu là 60m2,thoáng mát, đủ ánh sáng;

- Có đủ trang bị, thiết bị phục vụ dạyvà học.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sơ đồ phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật của nhàtrường;

- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;

- Sổ theo dõi tài sản của nhà trường;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Có bếp ăn được xây dựng theo quy trình vận hành mộtchiều, đồ dùng nhà bếp đầy đủ, đảm bảo vệ sinh; có kho thực phẩm bảo đảm vệsinh an toàn thực phẩm; có tủ lạnh lưu mẫu thức ăn.

Nội hàm của chỉ số:

- Có bếp ăn được xây dựng theo quy trình vận hành một chiều;

- Đồ dùng nhà bếp đầy đủ, đảm bảo vệ sinh;

- Có khothực phẩm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Có tủ lạnh lưu mẫu thức ăn.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Ảnh chụp khu vực nhà bếp (nếu có);

- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;

- Sơ đồ khu vực bếp ăn của nhà trường;

- Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (theo Quyết địnhsố 11/2006/QĐ-BYT ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Bộ y tế về việc ban hành “Quychế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sởsản xuất, kinh doanh thực phẩm...").

- Biên bản kiểm kê tài sản của nhà trường hằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Có nhà vệ sinh cho trẻ, nhà vệ sinh cho cán bộ, giáoviên, nhân viên đảm bảo yêu cầu và thuận tiện cho sử dụng.

Nội hàm của chỉ số: Nhà trường có:

- Nhà vệ sinh cho trẻ đảm bảo yêu cầu và thuận tiện cho sửdụng;

- Nhà vệ sinh cho giáo viên đảm bảo yêu cầu và thuận tiệncho sử dụng.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;

- Sơ đồ khu nhà vệ sinh của nhà trường;

- Ảnh chụp khu vệ sinh của nhà trường (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).

5. Nhà trường cókhối phòng hành chính quản trị đảm bảo yêu cầu.

a) Văn phòng trường có diện tích tối thiểu 30m2,có bàn ghế họp và tủ văn phòng, các biểu bảng theo quy định; phòng hiệu trưởng,phó hiệu trưởng có diện tích tối thiểu 15m2, có đầy đủ các phươngtiện làm việc và bàn ghế tiếp khách; phòng hành chính quản trị diện tích tốithiểu 15m2, có máy vi tính và các phương tiện làm việc.

Nội hàm của chỉ số:

- Văn phòng trường diện tích tối thiểu 30m2, cóbàn ghế họp và tủ văn phòng, các biểu bảng theo quy định;

- Phòng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có diện tích tối thiểu15m2, có đầy đủ các phương tiện làm việc và bàn ghế tiếp khách;

- Phòng hành chính quản trị diện tích tối thiểu 15m2,có máy vi tính và các phương tiện làm việc.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;

- Sơ đồ từng khu (văn phòng, phòng hiệu trưởng, phòng phóhiệu trưởng) của nhà trường;

- Ảnh chụp các khu (văn phòng, phòng hiệu trưởng, phòng phóhiệu trưởng) của nhà trường (nếu có);

- Biên bản kiểm kê tài sản của nhà trường hằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Phòng Y tế có diện tích tối thiểu 10m2, có cáctrang thiết bị y tế và đồ dùng theo dõi sức khoẻ trẻ, có các biểu bảng thôngbáo các biện pháp tích cực can thiệp chữa bệnh và chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng,trẻ béo phì, có bảng kế hoạch theo dõi tiêm phòng và khám sức khoẻ định kỳ chotrẻ, có tranh ảnh tuyên truyền chăm sóc sức khoẻ, phòng bệnh cho trẻ.

Nội hàm của chỉ số: Phòng Y tế:

- Có diện tích tối thiểu 10m2, có các trang thiếtbị y tế và đồ dùng theo dõi sức khoẻ trẻ;

- Có các biểu bảng thông báo các biện pháp tích cực canthiệp chữa bệnh và chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng, trẻ béo phì;

- Có bảng kế hoạch theo dõi tiêm phòng và khám sức khoẻ địnhkỳ cho trẻ, có tranh ảnh tuyên truyền chăm sóc sức khoẻ, phòng bệnh cho trẻ.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;

- Sơ đồ phòng y tế;

- Hồ sơ theo dõi sức khỏe của trẻ;

- Biểu đồ tăng trưởng của trẻ;

- Biên bản kiểm kê tài sản của nhà trường hằng năm;

- Các biểu, bảng thông báo;

- Kế hoạch theo dõi tiêm phòng và khám sức khỏeđịnh kỳ;

- Tranh ảnh tuyên truyền chăm sóc sức khỏe, phòngbệnh;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Phòng bảo vệ, thường trực có diện tích tối thiểu 6 - 8m2,có bàn ghế, đồng hồ, bảng, sổ theo dõi khách; phòng dành cho nhân viên có diệntích tối thiểu 16m2, có tủ để đồ dùng cá nhân; khu để xe cho cán bộ,giáo viên, nhân viên có đủ diện tích và có mái che.

Nội hàm của chỉ số:

- Phòng bảo vệ, thường trực có diện tích tối thiểu 6 - 8m2,có bàn ghế, đồng hồ, bảng, sổ theo dõi khách;

- Phòng dành cho nhân viên có diện tích tối thiểu 16m2,có tủ để đồ dùng cá nhân;

- Khu để xe cho giáo viên, nhân viên có đủ diện tích và cómái che.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sơ đồ các phòng: phòng bảo vệ, thường trực, phòngdành cho nhân viên, khu để xe của nhà trường;

- Biên bản kiểm kê tài sản của nhà trường hằng năm;

- Danh mục tài sản trong các phòng bảo vệ, thườngtrực, phòng dành cho nhân viên;

- Các minh chứng khác (nếu có).

6. Nhà trường cócác thiết bị, đồ dùng đồ chơi theo quy định về Tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng – Đồchơi – Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục vàĐào tạo ban hành.

a) Có đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theoquy định và sử dụng có hiệu quả trong chăm sóc, giáo dục trẻ.

Nội hàm của chỉ số:

-Nhà trường có đủ thiết bị, đồ chơi, đồ dùng cánhân, theo quy định (Theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày11/02/2010 của Bộ GDĐT về việc Ban hành Danh mục Đồ dung - Đồ chơi - Thiết bịdạy học tối thiểu dùng cho Giáo dục mầm non);

- Sử dụng thiết bị, đồ chơi, đồ dùng cánhân có hiệu quả.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Danh mục thiết bị, đồ chơi, đồ dùng của trường theo quyđịnh;

- Sổ dự giờ, biên bản kiểm tra, đánh giá hiệu quả giảngdạy, giáo dục, quản lý sử dụng sách, thiết bị, vv... của ban giám hiệu và tổtrưởng, tổ phó đối với giáo viên;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi ngoài danh mục quy địnhphải đảm bảo tính giáo dục, an toàn, phù hợp với trẻ.

Nội hàm của chỉ số: Các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi ngoài danh mục quy định phảiđảm bảo tính giáo dục, an toàn, phù hợp với trẻ.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Danh mục thiết bị, đồ chơi, đồ dùng cá nhân ngoàiquy định;

- Sổ dự giờ, biên bản kiểm tra, đánh giá của hiệutrưởng, hiệu phó, tổ trưởng với các thành viên trong tổ chuyên môn khi sửdụng thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cá nhân ngoài quy định có đánh giá về tính giáodục, an toàn, phù hợp với trẻ;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Hằng năm, có kế hoạch bảo quản, sửa chữa, thay thế, bổsung, nâng cấp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi.

Nội hàm của chỉ số: Hằng năm, nhà trường có kế hoạch bảo quản, sửa chữa, thaythế, bổ sung, nâng cấp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Kế hoạch của nhà trường hằng năm về việc bảo quản, thaythế, sửa chữa, bổ sung, nâng cấp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi;

- Sổ sách kế toán về việc chi cho bảo quản, thay thế, sửachữa, bổ sung, nâng cấp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xãhội

1. Nhà trường chủ động phối hợp với cha mẹ trẻđể nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

a) Có Ban đại diện cha mẹ học sinh của mỗi lớp, củanhà trường và hoạt động theo quy định của Điều lệ Ban đại diện cha mẹ họcsinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Nội hàm của chỉ số:

- Có Ban đại diện cha mẹ học sinh của mỗi lớp, củanhà trường;

- Ban đại diện cha mẹ học sinh của mỗi lớp, của nhàtrường hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Danh sách Ban đại diện cha mẹ học sinh của mỗi lớpvà của nhà trường hằng năm;

- Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh;

- Báo cáo về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh;

- Biên bản họp cha mẹ trẻ;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Nhà trường có các biện pháp và hình thức phù hợp đểtuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ trẻ chăm sóc, giáo dục trẻ khi ở nhà.

Nội hàm của chỉ số: Nhà trường có các biện pháp và hình thức phù hợp để tuyêntruyền, hướng dẫn cha mẹ trẻ chăm sóc, giáo dục trẻ khi ở nhà.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường hằng năm có nộidung đánh giá việc có các biện pháp, hình thức tuyên truyền, hướngdẫn cha mẹ trẻ chăm sóc, giáo dục trẻ;

- Nội dung (văn bản, hình ảnh…) về tuyên truyền, hướng dẫncha mẹ chăm sóc, giáo dục trẻ khi ở nhà;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Giáo viên phụ trách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và gia đìnhthường xuyên trao đổi thông tin về tình hình ăn, ngủ và các hoạt độngkhác của trẻ.

Nội hàm của chỉ số: Giáo viên phụtrách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và gia đình thường xuyên trao đổi thông tin vềtình hình ăn, ngủ và các hoạt động khác của trẻ.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sổ trao đổi thông tin giữa nhà trường với cha mẹ trẻ (sổliên lạc với gia đình);

- Các minh chứng khác (nếu có).

2. Nhà trường chủ động thammưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và phối hợp với các tổ chứcđoàn thể, cá nhân ở địa phương nhằm huy động các nguồn lực về tinhthần, vật chất để xây dựng nhà trường và môi trường giáo dục.

a) Chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địaphương để có chính sách phù hợp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáodục trẻ.

Nội hàm của chỉ số: Nhà trường chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, chínhquyền địa phương để có chính sách phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáodục trẻ.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Báo cáo tổng kết năm học có nội dung đánh giá việc thammưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương;

- Văn bản thể hiện các chính sách của cấp uỷ Đảng, chínhquyền địa phương nhằm nâng cao chât lượng giáo dục trẻ;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Phối hợp có hiệu quả với các tổ chức, đoàn thể,cá nhân ở địa phương huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất cho nhàtrường.

Nội hàm của chỉ số: Nhà trường phối hợp có hiệu quả với các tổ chức, đoànthể, cá nhân ở địa phương huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chấtcho nhà trường.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Báo cáo của nhà trường hoặc của các tổ chức, đoàn thể cónội dung huy động các nguồn lực vật chất để xây dựng cơ sở vật chất chonhà trường;

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học có nội dung phốihợp với tổ chức, đoàn thể, cá nhân ở địa phương;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, cánhân ở địa phương để xây dựng nhà trường xanh - sạch - đẹp; xây dựng môi trườnggiáo dục lành mạnh, an toàn cho trẻ.

Nội hàm của chỉ số: Nhà trường phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoànthể, cá nhân ở địa phương để xây dựng nhà trường xanh - sạch - đẹp, xây dựngmôi trường giáo dục lành mạnh, an toàn cho trẻ.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Các văn bản ghi nhớ giữa nhà trường với các tổ chức,đoàn thể, cá nhân của địa phương về việc xây dựng môi trường giáo dụclành mạnh trong trường và ở địa phương;

- Báo cáo của nhà trường hoặc của các tổ chức, đoàn thể cónội dung phối hợp để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong trườngvà ở địa phương;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Tiêu chuẩn 5: Kết quả chăm sóc, giáo dục trẻ

1. Trẻ có sự phát triển về thể chất theo mục tiêu củaChương trình Giáo dục mầm non.

a) Chiều cao, cân nặng, phát triển bìnhthường theo độ tuổi.

Nội hàm của chỉ số: Trẻ có chiều cao, cân nặng, phát triển bình thường theo độtuổi (các chỉ số về chiều cao và cân nặng theo số liệu của Bảng chuẩn tăng trưởng của trẻ em ápdụng cho Việt Nam).

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sổ theo dõi sức khoẻ của trẻ;

- Biểu đồ theo dõi chiều cao, cân nặng;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Thực hiện được các vận động cơ bản, có khả năng phối hợpcác giác quan và vận động, có kỹ năng khéo léo phù hợp với độ tuổi.

Nội hàm của chỉ số:

-Trẻ thực hiện được vận động cơ bản theo độ tuổi;

- Trẻ có khả năng phối hợp các giác quan và vận động;

- Trẻ có kỹ năng khéo léo phù hợp với độ tuổi.

(Trẻ đạt được các chỉ số về: các động tác phát triển cácnhóm cơ và hô hấp, các vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu,các cử động của bàn tay, ngón tay và phối hợp tay- mắt theo kết quả mongđợi về giáo dục thể chất của Chương trình Giáo dục mầm non).

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sổ theo dõi đánh giá trẻ của toàn trường;

- Kết quả quan sát hoạt động của trẻ trên lớp;

- Sản phẩm của trẻ;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Có khả năng làm được một số việc tựphục vụ trong ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân, có kỹ năng tốt trong ăn uống, giữ gìnsức khỏe phù hợp với độ tuổi.

Nội hàm của chỉ số:

- Trẻcó khả năng làm được một số việc tự phục vụ trong ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân;

- Có kỹ năng tốt trong ăn uống, giữ gìnsức khỏe phù hợp với độ tuổi.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sổ theo dõiđánh giá trẻ;

- Kết quả quan sát hoạt động của trẻ trên lớp;

- Các minh chứng khác (nếu có).

2. Trẻ có sự phát triển về nhận thức theo mục tiêucủa Chương trình Giáo dục mầm non.

a) Thích tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh.

Nội hàm của chỉ số: Trẻ thích tìm hiểu,khám phá thế giới xung quanh (Trẻ đạt được các chỉ số về khám phá thế giớixung quanh bằng các giác quan theo kết quả mong đợi về giáo dục thể chấtcủa Chương trình Giáo dục mầm non).

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sổ theo dõiđánh giá trẻ;

- Kết quả quan sát hoạt động của trẻ trên lớp;

- Bài tập của trẻ;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Có sự nhạy cảm, có khả năng quan sát, ghi nhớ, so sánh,phán đoán, phát hiện và giải quyết vấn đề phù hợp với độ tuổi.

Nội hàm của chỉ số: Trẻ cósự nhạy cảm, có khả năng quan sát, ghi nhớ, so sánh, phán đoán, phát hiện vàgiải quyết vấn đề phù hợp với độ tuổi.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sổ theo dõiđánh giá trẻ;

- Kết quả quan sát hoạt động của trẻ trên lớp;

- Bài tập của trẻ;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Có một số hiểu biết ban đầu về bản thân, về con người, sựvật, hiện tượng xung quanh và một số khái niệm phù hợp với độ tuổi.

Nội hàm của chỉ số: Trẻ cómột số hiểu biết ban đầu về bản thân, về con người, sự vật, hiện tượng xungquanh và một số khái niệm phù hợp với độ tuổi (Trẻ đạt được các chỉ số về hiểubiết ban đầu về bản thân, về con người, sự vật, hiện tượng xung quanh và một sốkhái niệm phù hợp với độ tuổi theo kết quả mong đợi về giáo dục thể chấtcủa Chương trình Giáo dục mầm non).

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sổ theo dõiđánh giá trẻ;

- Kết quả quan sát hoạt động của trẻ trên lớp;

- Bài tập của trẻ;

- Các minh chứng khác (nếu có).

3. Trẻ có sự phát triển về ngôn ngữ theo mục tiêu củaChương trình Giáo dục mầm non.

a) Nghe và hiểu được các lời nói giao tiếp phù hợp với độtuổi.

Nội hàm của chỉ số: Trẻ nghevà hiểu được các lời nói giao tiếp phù hợp với độ tuổi.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sổ theo dõiđánh giá trẻ;

- Kết quả quan sát hoạt động của trẻ trên lớp;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Có khả năng diễn đạt sự hiểu biết bằng lời nói hoặc cửchỉ phù hợp với độ tuổi.

Nội hàm của chỉ số: Trẻ có khả năng diễn đạt sự hiểu biết bằng lời nói hoặc cử chỉphù hợp với độ tuổi.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sổ theo dõiđánh giá trẻ;

- Kết quả quan sát hoạt động của trẻ trên lớp;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Biết sử dụng lời nói để giao tiếp; có một số kỹ năng banđầu về đọc và viết phù hợp với độ tuổi.

Nội hàm của chỉ số:

- Trẻ biết sử dụng lời nói để giao tiếp;

- Có một số kỹ năng ban đầu về đọc và viết phù hợp với độtuổi.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sổ theo dõiđánh giá trẻ;

- Kết quả quan sát hoạt động của trẻ trên lớp;

- Bài tập của trẻ;

- Các minh chứng khác (nếu có).

4. Trẻ chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt độngvăn nghệ, có một số kỹ năng cơ bản và có khả năng cảm nhận, thể hiện cảm xúc vềâm nhạc và tạo hình.

a) Chủ động, tích cực, hứng thú tham gia các hoạt động vănnghệ phù hợp với độ tuổi.

Nội hàm của chỉ số: Trẻ chủđộng, tích cực, hứng thú tham gia các hoạt động văn nghệ phù hợp với độ tuổi.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sổ theo dõiđánh giá trẻ;

- Kết quả quan sát hoạt động của trẻ trên lớp;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Có một số kỹ năng cơ bản về âm nhạc và tạo hình phù hợpvới độ tuổi.

Nội hàm của chỉ số: Trẻ có một số kỹnăng cơ bản về âm nhạc và tạo hình phùhợp với độ tuổi.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sổ theo dõiđánh giá trẻ;

- Kết quả quan sát hoạt động của trẻ trên lớp;

- Sản phẩm tạo hình của trẻ;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Có khả năng cảm nhận và thể hiện cảm xúc trong các hoạtđộng âm nhạc và tạo hình phù hợp với độ tuổi.

Nội hàm của chỉ số: Trẻ cókhả năng cảm nhận và thể hiện cảm xúc trong các hoạt động âm nhạc và tạo hìnhphù hợp với độ tuổi.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sổ theo dõiđánh giá trẻ;

- Kết quả quan sát hoạt động của trẻ trên lớp;

- Các minh chứng khác (nếu có).

5. Trẻ tự tin, biết bày tỏ cảm xúc và ý kiến cá nhân,đoàn kết với bạn bè, mạnh dạn trong giao tiếp, lễ phép với người lớn.

a) Tự tin, biết bày tỏ cảm xúc và ýkiến cá nhân phù hợp với độ tuổi.

Nội hàm của chỉ số: Trẻ tự tin, biết bày tỏ cảm xúc và ý kiến cá nhân phù hợp với độ tuổi.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sổ theo dõiđánh giá trẻ;

- Kết quả quan sát hoạt động của trẻ trên lớp;

- Sổ liên lạc với gia đình;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Thân thiện, chia sẻ, hợp tác với bạn bè trong các hoạtđộng sinh hoạt, vui chơi, học tập phù hợp với độ tuổi.

Nội hàm của chỉ số: Trẻ thânthiện, chia sẻ, hợp tác với bạn bè trong các hoạt động sinh hoạt, vui chơi, họctập phù hợp với độ tuổi.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sổ theo dõiđánh giá trẻ;

- Kết quả quan sát hoạt động của trẻ trên lớp;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Mạnh dạn trong giao tiếp với những người xung quanh, lễphép với người lớn phù hợp với độ tuổi.

Nội hàm của chỉ số:

-Trẻ mạnh dạn trong giao tiếp với những người xung quanh;

- Lễ phép với người lớn phù hợp với độ tuổi.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sổ theo dõiđánh giá trẻ;

- Kết quả quan sát hoạt động của trẻ trên lớp;

- Các minh chứng khác (nếu có).

6. Trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường; giữ gìnvệ sinh cá nhân; quan tâm chăm sóc, bảo vệ cây xanh, vật nuôi; có ý thức chấphành quy định về an toàn giao thông.

a) Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trườnglớp học, gia đình và những nơi công cộng, có nền nếp, thói quen vệ sinh cá nhânphù hợp với độ tuổi.

Nội hàm của chỉ số:

-Trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường lớphọc, gia đình và những nơi công cộng;

- Có nền nếp, thói quen vệ sinh cá nhânphù hợp với độ tuổi.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sổ theo dõiđánh giá trẻ;

- Kết quả quan sát hoạt động của trẻ trên lớp;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Quan tâm, thích được chăm sóc, bảo vệ cây xanh và vậtnuôi.

Nội hàm của chỉ số: Trẻ quantâm, thích được chăm sóc, bảo vệ cây xanh và vật nuôi.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sổ theo dõiđánh giá trẻ;

- Kết quả quan sát hoạt động của trẻ trên lớp;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Có ý thức chấp hành những quy định về an toàn giao thôngđã được hướng dẫn phù hợp với độ tuổi.

Nội hàm của chỉ số: Trẻ cóý thức chấp hành tốt những quy định về an toàn giao thông đã được hướng dẫn phùhợp với độ tuổi.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sổ theo dõiđánh giá trẻ;

- Kết quả quan sát hoạt động của trẻ trên lớp;

- Các minh chứng khác (nếu có).

7. Trẻ suy dinh dưỡng, béo phì và trẻ khuyết tật đượcchú trọng chăm sóc và có kết quả tiến bộ rõ rệt.

a) Phục hồi dinh dưỡng ít nhất 80% trẻ bị suy dinh dưỡng; cóbiện pháp hạn chế tốc độ tăng cân và bảo đảm sức khỏe cho trẻ béo phì.

Nội hàm của chỉ số:

-Nhà trường phục hồi dinh dưỡng ít nhất 80% số trẻ bị suy dinh dưỡng;

- Có biện pháp hạn chế tốc độ tăng cânvà bảo đảm sức khỏe cho trẻ béo phì.

Lưu ý: Đầu năm học, nhà trườngcần đánh giá và phân loại trẻ để xác định số lượng trẻ suy dinhdưỡng, béo phì.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sổ theo dõi sức khoẻ của trẻ;

- Biểu đồ theo dõi cân nặng, chiều cao;

- Kế hoạch phục hồi dinh dưỡng cho trẻ bị suy dinh dưỡng vàbiện pháp hạn chế tốc độ tăng cân, đảm bảo sức khoẻ cho trẻ béo phì;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Tỷ lệ trẻ mầm non bị suy dinh dưỡng dưới 10%.

Nội hàm của chỉ số: Nhà trường có tỷ lệ trẻ mầm non bị suy dinh dưỡng dưới 10% trên tổng sốtrẻ của trường hằng năm.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Sổ theo dõi sức khoẻ của trẻ;

- Biểu đồ theo dõi cân nặng, chiều cao;

- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường hằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Có ít nhất 80% trẻ khuyết tật học hòa nhập (nếu có) đượcđánh giá có tiến bộ.

Nội hàm của chỉ số: Nhà trường có ít nhất 80% số trẻ khuyết tật học hòa nhập được đánh giá có tiến bộ.

Lưu ý: Nếu nhà trường không có trẻ khuyết tật họchòa nhập thì được xác định là đạt chỉ số này.

Gợi ý các minh chứng cần thu thập:

- Hồ sơ giáodục cá nhân của trẻ khuyết tật;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Trên đây là hướng dẫn xác định nộihàm và gợi ý tìm minh chứng cho các chỉ số, tiêu chí theo Tiêu chuẩn đánh giáchất lượng giáo dục trường mầm non. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ với Cục Khảo thí vàKiểm định chất lượng giáo dục (Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên) theo địa chỉ: 30 Tạ QuangBửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;ĐT: 043.8683361, fax: 043.8684995, E-mail: phongkdclgdpt@moet.edu.vn để được giải đáp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- TT. Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Vụ Giáo dục Mầm non (để p/h);
- Lưu: VT, KĐPT.

CỤC TRƯỞNG
Bùi Anh Tuấn