BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 1007/TCHQ-GSQL
V/v chuyển nhượng xe ô tô của viên chức ngoại giao

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 192/HQHN-GSQL ngày 22/01/2015 của Cục Hảiquan thành phố Hà Nội về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ quy định tại Điều 7Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính để giải quyết thủ tụcchuyển nhượng chiếc xe ô tô hiệu Great Wall của bà Sarah e.Kemp - Tham tánThương mại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho ông Stuart L.Schaag - Viên chứcVăn phòng Thương mại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, mang chứng minh thư ngoạigiao số 2014/NG /8749 theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quanthành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh