BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Báo cáo về việc thực hiện Thông tư số 58/2012/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:
- Tổng cục Thuế;
- Kho bạc Nhà nước;
- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam;
- Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam;
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Ngày 19/01/2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2012 đến hết ngày 30/6/2014. Để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg , Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/4/2013. Để phục vụ xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 58/2012/TT-BTC khi Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg hết hiệu lực vào ngày 30/6/2014, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam; Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam có ý kiến nội dung sau:
- Thống kê vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính?;
- Đề xuất những nội dung sửa đổi Thông tư số 58/2012/TT-BTC; lý do đề xuất?.
Ý kiến gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 14/02/2014.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp trong công tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường