BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1007/TCT-CS
V/v hóa đơn

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 115/CT-THNVDT ngày 18/1/2019 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm xuất hóa đơn, không xuất hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về lập hóa đơn;

Căn cứ Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn về lập hóa đơn;

Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 sửa đổi,bổ sung Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thời điểm xác định thuế GTGT;

Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính về việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ.

Căn cứ Điều 34 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sa đổi, bổ sung tại Điều 3 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính) về việc tính tiền chậm nộp đối với việc chậm nộp tiền thuế.

Tại công văn, Cục Thuế chưa nêu cụ thể nội dung vướng mắc cần giải quyết: Tên doanh nghiệp, mã số thuế hoạt động trong lĩnh vực xây dựng lắp đặt chưa lập hóa đơn, hoặc có lập hóa đơn không đúng thời điểm như thế nào? Biên bản kiểm tra, xác minh đối chiếu số liệu của cơ quan Kiểm toán nhà nước về hành vi lập hóa đơn, kê khai thuế không đúng thời điểm, xác định lại doanh thu tính thuế, xử lý truy thu thuế, xử phạt vi phạm như thế nào?

Do đó, đề nghị Cục Thuế căn cứ chế độ quy định nêu trên và tình hình thực tế để xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không lập hóa đơn, hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định và tính tiền chậm nộp đối với việc chậm nộp tiền thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Tổng cục trư
ng Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ Ph
áp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT)(2b);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy