TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1008/GSQL-GQ3
V/v sử dụng tờ khai tạm xuất để tái nhập hàng hóa nhiều lần.

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang

Trả lời công văn số 1338/HQAG-NV ngày 21/8/2015 của CụcHải quan tỉnh An Giang về việc ghi tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hảiquan có ý kiến như sau:

Theo thiết kế của hệ thống VNACSS cho phép 01 tờ khaitạm xuất (tạm nhập) được tái nhập (tái xuất) nhiều lần bằng nhiều tờ khai.Ngoài ra, quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ,Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính không có nội dungkhông cho phép thực hiện việc này. Vì vậy, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnhAn Giang tại công văn số 1338/HQAG-N V dẫn trên, cụ thể là: Được sử dụng 01 tờ khai tạm xuất để làm thủ tụctái nhập nhiều lần đối với hàng hóa thể hiện trên tờ khai tạm xuất.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời Cục Hải quantỉnh An Giang biết để thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Đ/c Vũ Ngọc Anh P.TCT (để b/c);
-
Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha