BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 10081/TCHQ-TXNK
V/v: Miễn tiền chậm nộp
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan Tp.Hải Phòng.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 145/CV-VTPLUS-NV ngày 21/07/2014của Công ty TNHH Đầu tư và Xuất nhập khẩu VT P.L.U.S kiến nghị vướng mắc liên quan đến xử lý tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng (đính kèm), về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Theo trình bày của Công ty, các lô hàng nhập khẩu phục vụ an ninh quốc phòng cho Bộ Công an phát sinh tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Nguyên nhân là do sau khi có quyết định miễn thuế nhập khẩu, Công ty sẽ tiến hành làm việc với cơ quan hải quan nơi mở tờ khai để tính lại số tiền thuế TTĐB chính thức phải nộp. Sau khi có thông báo của hải quan địa phương về số tiền thuế TTĐB, Bộ Công an sẽ tiến hành cấp tiền để nộp thuế vào Ngân sách nhà nước. Với quá trình nêu trên thì thời gian để hoàn thiện thủ tục nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải mất thời gian dài ngày. Đó lý do phát sinh tiền phạt chậm nộp thuế TTĐB của các lô hàng nhập khẩu.
Để có cơ sở xem xét kiến nghị của Công ty, đề nghị Cục Hải quan Tp.Hải Phòng kiểm tra, báo cáo vụ việc theo nội dung trình bày nêu tại công văn trên.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp.Hải Phòng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-P.Hiền (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang